logo minivan

English

އަންގާރަ, 16 ޖުލައި 2024

މޫނުގަ ބިހި ނަގާނަމަ…

މޫނުމަތިން ފެންނަން ބޭނުން ނުވާ މެހެމާނުން ކަމުގައިވާ ބިއްސަކީ ހިތަށް މާޔޫސްކަން ގެނެސްދޭ އެއްޗެކެވެ. ކަމެއް ނެތިއްޔާ ހަންގަނޑު ނުލާހިކު ރީތިވާނެއެވެ. އެކަމަކު ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ ހަފްލާއަކަށް ދާން ލިބޭ ދުވަހެއްގައި ވިއްޔާ މޫނުގައި ބިހި ފަތިވަރެއް ޖަހާނެއެވެ. ކަންބޮޑު ނުވާށެވެ. މި ދައުވަތު ނުދީ އަންނަ މެހެމާނުންނަށް އަލްވަދާއު ކިޔުމާއި، ސާފު، އުޖާލާ ހަންގަނޑެއް ހޯދުމަށ ވެސް ގޮތްތަކެއް ވެއެވެ.

ރީއްޗަށް ސާފުކުރުން

ޕިމްޕަލް މެނޭޖްކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅަކީ މޫނު ސާފުކޮށް ބެހެއްޓުމެވެ. ދުވާލަކު ދެފަހަރު މޫނު ދޮވުމަށް ލުއި، ނޮން-ކޮމެޑޯޖެނިކް ކްލީންސަރެއް ބޭނުންކުރާށެވެ. ހަރުކޮށް ހުންނަ ސްކްރަބް ބޭނުން ކުރުމުން ހަންގަނޑު ހަލާކުވެދާނެތީ އެކަމުން ދުރުހެލިވާށެވެ.

އެކްސްފޯލިއޭޝަން

ރެގިއުލާ އެކްސްފޯލިއޭޝަނުން ހަމުގެ މަރުވެފައިވާ ސެލްތަކާއި އަންކްލޮގް ޕޯސްތައް ނައްތާލެވިދާނެ އެވެ. ސެލިސިލިކް އެސިޑް ނުވަތަ އަލްފާ ހައިޑްރޮކްސީ އެސިޑް (އޭއެޗްއޭ) އެކުލެވޭ އެކްސްފޯލިއަންޓެއް އިޚްތިޔާރުކޮށް ހަފުތާއަކު 1-2 ފަހަރު ބޭނުންކުރާށެވެ.

ސްޕޮޓް ޓްރީޓްމަންޓް

ބެންޒޯއިލް ޕެރޮކްސައިޑް ނުވަތަ ސެލިސިލިކް އެސިޑް ފަދަ މާއްދާތައް އެކުލެވޭ އޯވާ ދަ ކައުންޓާ ސްޕޮޓް ޓްރީޓްމަންޓަކީ ވަކިވަކި ބިހިތަކާ ކުރިމަތިލުމުގައި ތިބާގެ ބައިވެރިންނަށް ވެދާނެ އެވެ. ތުނި ފަށަލައެއް ސީދާ ބިހީގައި އެޅުމަށްފަހު، މާގިނައިން ބޭނުންކުރުމުން ދުރުހެލިވާށެވެ.

މޮއިސްޗަރައިޒް ކުރުން

ޢާންމުކޮށް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތާ ޚިލާފަށް، ޕިމްޕަލް ޕްރޮން ހަންގަނޑަށްވެސް މޮއިސްޗަރައިޒް ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. ތެޔޮ ނެތް، ނޮން-ކޮމެޑޯޖެނިކް މޮއިސްޗަރައިޒާއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހަންގަނޑު ހައިޑްރޭޓްކޮށް، ޕޯސްތައް ބަންދުނުކޮށް ބަހައްޓަން އެހީވެދެއެވެ.

ހޭންޑްސް އޮފް!

ޕިމްޕަލް-ޕޮޕިންއަކީ އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން ސިކުނޑީގައި ރިއްސުމާއި އިންފެކްޝަން ޖެހުމަށް މަގުފަހިވެއެވެ. ގުދުރަތީ ގޮތުން ޕިމްޕަލް ފިލުވާލުމަށް ބާރުއެޅުމަށް ދެކޮޅު ހަދާށެވެ.

ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިގެ ކަންކަން

ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަކީ ހަންގަނޑު ސާފުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމެކެވެ. ބެލެންސްޑް ޑައިޓެއް ހިފަހައްޓައި، ހައިޑްރޭޓްވެ، ގަވާއިދުން ކަސްރަތު ކުރުމާއި ސްޓްރެސް މެނޭޖް ކުރުން ފަދަ ކަންކަމަކީ ހަމުގެ ހާލަތަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ސަބަބުތަކަކަށް ވާތީ އެވެ.

ހަމުގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ ހޯދުން

މޫނުގައި ބިހިތައް މާ ގިން ދުވަހު ހުންނަ ނަމަ ނުވަތަ ސީރިއަސްވެއްޖެނަމަ ހަމުގެ ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ ހޯދުން ރަނގަޅެވެ. ސީރިއަސް ހާލަތްތަކުގައި  ބޭނުންކުރެވޭ ޓޮޕިކަލް ނުވަތަ އޯރަލް ބޭސް ފަދަ ޕްރިސްކްރިޕްޝަން ޓްރީޓްމަންޓްތަކަށް ޑޮކްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން ކުރިއަށްގެންދާށެވެ.

ސާފު ހަންގަނޑެއް ހާސިލްކުރަން ވަގުތުގެ އިތުރުން

ކެތްތެރިކަން ނަގާނެކަން ހަނދާން ބަހައްޓާށެވެ. ސްކިންކެއާ ރޫޓިންގައި ދެމިތިބުމާއި ހަންގަނޑަށް ނާޒުކު އުފެއްދުންތައް ނުވަތަ ފަރުވާތައް މާގިނައިން ބޭނުން ނުކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. ހަންގަނޑަށް ރަނގަޅަށް އަޅާލުމާއި ކެތްތެރިކަމާއިއެކު އެންމެ ފުރިހަމައަށް މޫނު ބެލެހެއްޓުން މުހިއްމެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *