logo minivan

English

އަންގާރަ, 23 ޖުލައި 2024
އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު މހައްމަދު އަސްލަމް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

ހަސަން ލަތީފު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައާ ދެކޮޅަށް ވިޕް ނެރުނީ ދޮގު ތުހުމަތު ހުރުމުން: އަސްލަމް

ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެއަށް ޑަރަގް އެތެރެކުރާ ބިދޭސީން، ރާއްޖެއަށް އެތެރެނުކޮށް އަނބުރައި ފޮނުވައިލެވޭ ގޮތަށް އިމިގްރޭޝަނުން ހެދި ގަވައިދާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފު ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައިނުގަންނަން ވިޕް ނެރުނީ އެ މައްސަލައިގައި ދޮގު ތުހުމަތުތަކެއް އެކުލެވޭތީ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ހެދި އާ ގަވައިދުގެ ބައެއް ބައިތައް ގާނޫނާ ހިލާފު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ހަސަން ލަތީފު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބަލައިނުގަތުމަށް އެމްޑީޕީން ވިޕެއް ނެރުނު ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަންނަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ފާސްކުރި އެވެ. އެ މައްސަަލަ ބަަލައިނުގަންނަން ވިޕް ނެރުމުން ހަސަން ލަތީފާއި އެހެން ބައެއް މެމްބަރުން ވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވި ފަހުން، ފުރުސަތު ހޯއްދަވައިގެން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ ބަަލައި ނުގަންނަން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ވިޕް ނެރުނީ މައިގަނޑު ދެ  ސަބަބަކާ ހެދި އެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި މެދު ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މަޝްވަރާ ހޯދާފައި ނުވުމެވެ. ދެވަނަ ކަމަކީ އެ މައްސަލަައިގައި ސަރުކާރަށް ކޮށްފައިވާ ދެ ތުހުމަތެވެ.

ޑްރަގް މީހުން ފޮނުވައިލާ ގަވައިދާ ދެކޮޅު މައްސަލަ ބަލައި ނުގަންނަން އެމްޑީޕީގެ ވިޕެއް

"މި މައްސަލައިގައި ދެ ތުހުމަތެއް އެބަވޭ. އެއް ކަމަކީ ޑްރަގް ޓްރެފިކް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ޖާގަ ދެނީ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް އޮތުން. ދެވަނަ ކަމަކީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ގަވައިދެއް ހަދާފައި އޮތް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް އޮތުން. ގާނޫނާ ހިލާފަށް ގަވައިދެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ އެއަށް ދެން ޗެލެންޖް ކުރެވޭނީ ކޯޓުގައި،" އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޖާގަ އޮތީ އާއްމު ގަވައިދުތަކުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވައިދުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ކަމަށާއި އެ ނޫން ގަވައިދުތަކަށް މަޖިލީހުން ބަދަލު ނުގެނެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަސްލަމް މިހެން ވިދާޅުވި އިރު ހަސަން ލަތީފުގެ ކުއްލި މައްސަލަައިގައި ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތީ ގަވައިދަށް މަޖިލީހުން ޗެލެންޖް ކުރާ ކަށް ނޫނެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެ މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތީ ގަވައިދު އިސްލާހުކުރަން ސަރުކާރަށް ގޮވައިލުމަށެވެ.

އަސްލަމް ގާނޫނާ ހިލާފަށް ސަރުކާރުން ގަވައިދެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަޝިިޕުން ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށެވެ. އެއީ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ބޮޑެތި މައްސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާތީ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

 

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް

  1. ޤާނޫނާ ޚިލާފުތޯ ނުވަރަ ނޫންތޯ ބަލަންވެސް އަދި ޑްރަގް އެތެރެ ކުރަނ ސަރުކާރުނ ފުރުސަތހު ދެނީ ނޫންކަން ސާބިތުކޮށް ދިނުމަށްޓަކާތޯ ދެކޮޅަށް ވިޕް ނެރުނީ

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *