logo minivan

English

އަންގާރަ, 23 ޖުލައި 2024

މާފުށީ ޖަލުގެ ގައިދީންނަށް ކަަރަންޓު ވަޔަރުކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ އާ ބުރެއް ފަށައިފި

ގައިދީންނަށް ތައުލީމާއި ހުނަރު އުނގަންނައިދިނުމުގެ ޕްރޮގްތާމުގެ ތެރެއިން  މާފުށީ ޖަލުގައި ހިންގާ ކަރަންޓް ވަޔަރުކޮށްދޭން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހުގެ އާ ބުރެއް ފަށައިފި އެވެ. 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ބުނީ ފަސްހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ހިންގާ "ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 1 އިން ހައުސް ވަޔަރިންގ އެންޑް އިލެކްޓްރިޝަން " ގެ  ނުވަ ވަނަ ބެޗް ފެށީ 24 ފިރިހެން ގައިދީން ބައިވެރިކޮށްގެން ކަމަށެވެ. 

އެ ކޯހުގެ މަގުސަދަކީ ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ކަރަންޓު ވައިރުކުރުމާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމާއި، ވައިރު ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކާއި ތަކެތި ކިޔައިދީ، ކަރަންޓް ވައިރު ކުރުމުގައި ވިސްނަންވީ ކަންތައްތައް އަންގައިދީ،  ބޭސިކް ކަރަންޓު ވައިރު ކުރާނެ ގޮތްތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ޖަލުން ނުކުތުމަށްފަހު، އާންމު ދިރުއުޅުމުގައި އުޅޭއިރު އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ދަސްކޮށްދިނުން ކަމަށް ވެސް ކަރެންޝަނުން ބުނެޏެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ގައިދީންނަށް އެކިކަހަލަ ކޯސް ހިންގާ މުޖުތަމައުއަށް ބޭނުން ހިފޭ މީހުނަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކަރެންޝަނުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އޮގޮތުން ހިންގާ ރިހިބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވޯކްގެ ދަށުން ހަތަރު ފޭސް އަކަށް ބަހައިގެން ތަމްރީނުދެއެވެ.

އެއީ ފޭސް 1 “ޑިސިޕްލިން”، މި ބައި ފުރިހަމަކުރާ ގައިދީން ދެން ބައިވެރި ކުރަނީ ފޭސް 2 “ސައިކޮލޮޖީ ޕްރޮގްރާމްތައް” އެވެ. އަދި ފޭސް 3 އާއި 4 އަކީ “އެޑިއުކޭޝަން އަދި ވޮކޭޝަން” ދަސްކޮށްދޭ ފޭސްއާއި “ޕްރިޒަން ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް” އެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *