logo minivan

English

އަންގާރަ, 16 ޖުލައި 2024
އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު. ފޮޓޯ:އެސްޓީއޯ

އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީ އަމްރަށް މެމްބަރު ޔައުގޫބުގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް!

އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބު މިއަދު ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރައްވައިފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަސައްކަތުގެ މާހައުލެ ސަލާމަތާއި ސިއްހީ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭ ބިލަށް ކުރި ބަހުސްގައި ޔައުގޫބު ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް އައްޔަން ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ ދެކޮޅު ހަދާ ނަމަ މަގާމުގައި ބައިތިއްބަން ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަަމަވެސް އެފަދަ މުވައްޒަފުން ވެސް މި ސަރުކާރުން ވަކިނުކުރާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭގެ މިސާލަކަށް އޭނާ ގެންނެވީ އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީ އަމްރުގެ ވާހަކަ އެވެ.

"މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަމާ ހިނގާ އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީ [ހުސައިން އަމްރު]، އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީ އަކީ ވެސް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރި ފަރާތެއް. އެސްޓީއޯ އެމްޑީ، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި މިވަގުތު ހުންނެވި އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ތާއީދުކޮށްގެން އެ ކެމްޕޭނުގައެއް ނޫން ދިޔައީ. އެކަމަކު އެސްޓީ އެމްޑީ ވެސް އެހެރީ، ފިޔަވަޅެއް ވެސް އެޅީކީ ނޫން،" ޔައުގޫބު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީއަށް ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅު ނާޅައި އޮތް ނަމަވެސް އޭނާއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ ބައިވަރު ކަންތައްތައް ފާހަވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެފަދަ އެއް ކަމަކީ އެސްޓީއޯގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން، އެތަނުގެ އެމްޑީ ތާއީދުކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓް (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު)ގެ ކެމްޕޭނަށް ދާން، ޗުއްޓީއަށް ނޭދެނީސް ޗުއްޓީ ދެއްވުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެއަށް ވުރެ ވެސް ކަންބޮޑުވާ ކަމަކީ އެސްޓީއޯގެ މުވައްޒަފުންގެ ރިޑަންޑަންސީ ޕޮލިސީ އެކުލަވައިލި އިރު، އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ ވަކިކުރާ ހާލަތެއްގައި އޭނާއަށް އެއް މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބޭ ގޮތަށް ހެދުން ކަމަށް ޔައުގޫބު ތުހުމަތު ކުރެއްވި އެވެ.

"މިއީ ރޯމާދުވާލު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހަމަ ލޫޓުވުން،" ޔައުގޫބު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސަރުކާރުތައް ބަދަލުވާ އިރު ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުންނާއި ޗެއާމަނުން ބަދަލުވުމަކީ ރާއްޖޭގައި އާއްމުކޮށް އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގޮތް ކަމަށް ވާއިރު ރިޑަންޑަންސީ ޕޮލިސީގައި އެ މަގާމުތައް ނުހިމެނޭނެ އެވެ. އެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިޒް ކޮމިޓީ (އެސްއޯއީ ކޮމިޓީ) އިން ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޔައުގޫބު ވިދާޅުވީ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަ ނުބަލައިފި ނަމަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ ބަލާނެ ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *