logo minivan

English

ހޮނިހިރު, 13 ޖުލައި 2024

އައިފޯން 15 ޔޫއެސްބީ-ސީ އަށް: ބޮޑު ބަދަލެއް!

މި ހަފުތާގައި އައިފޯން 15 އަދި 15 ޕްރޯގެ ތްރީޑީ ސީއޭޑީ ފައިލްތައް ލީކުވެ ލައިޓްނިން ބޯލްޓްގެ ބަދަލުގައި ޔޫއެސްބީ-ސީ ޕޯޓަށް ބަދަލުވުމުގެ އިޝާރާތެއް ވަނީ ހާމަވެފައެވެ. "ނައިންޓުފައިވް" މެކްގެ މެކްސް ވެއިންބެކް އަށް މި ބަދަލުގެ ތަފްސީލް ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މިއަހަރު ނުކުންނަ ހުރިހާ އައިފޯން މޮޑެލްތަކެއްގައި ވެސް ނޮޗެއްގެ ބަދަލުގައި "ޑައިނަމިކް އައިލެންޑް" ޑިޒައިން ހުންނާނެ ކަމަށް މެކްސް ބުނެއެވެ.

ކުރިން އައިފޯން ޔޫއެސްބީ-ސީ އަށް ބަދަލުވުން އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވިފައިވަނީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު އަމަލުކުރަން ފަށާ އީޔޫގެ މެންޑޭޓަށްކަމަށް ބެލެވުނަސް މިބަދަލާއެކު އެއްއަހަރުކުރިން އެޕަލުން މިވަނީ މިބަދަލު ގެނައުމުގެ މަގުމަތީގައެވެ. އައިފޯން 15އަށް ޔޫއެސްބީސީ ޕޯޓް ނެރުމަކީ ފޯނުގެ ޗާޖިން އަދި ޑޭޓާ ޕޯޓަށް އައި ބޮޑު ބަދަލެކެވެ. އެޕަލްގެ ޕްރޮޕަރައިޓަރީ ލައިޓްނިން ކަނެކްޓަރާއެކު ދިހަ ވަރަކަށް އަހަރު ވަންދެން ޕާޓްނާޝިޕަށް ފަހު އައިފޯން 15 ވެގެންދާނީ ޔޫއެސްބީ-ސީ ހިމެނޭ ފުރަތަމަ އައިފޯނަށެވެ.

ޔޫއެސްބީ-ސީ އަށް ބަދަލުވުމުން އެޕަލް އަށް ވެސް ބައެއް ފައިސާ ސަލާމަތްވެދާނެ އެވެ. އެޕަލްގެ ހުރިހާ ޑިވައިސްތަކެއްގައި އެއް ޕޯޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެޕަލް އަށް ޕްރޮޑަކްޝަން އަގުގެ އިތުރުން ޕާޓްސް އަދި ޝިޕިން އަގުވެސް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި ހުރިހާ ޑިވައިސް އެކުގައި ބޭނުން ކުރުމުގައި ފަސޭހަތަކެއް ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އެޕަލް އިން ފައިދާ ކުރާނެ ގޮތެއް ހޯދިދާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ޔޫއެސްބީ-ސީ ޕޯޓާއެކު ޗާޖިން ކޭބަލްތަކަށް އޮތެންޓިކޭޝަން ޗިޕެއް ލުމަށް އެކުންފުނިން ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް އަޑުތައް ފެތުރިފައިވެއެވެ. އެހެންވެއްޖެނަމަ ހުއްދަ ނުލިބޭ އެއްވެސް އެސެސަރީއެއްގެ ފަންކްޝަނަލިޓީ ލިމިޓް ކުރެވިދާނެއެވެ. މިއީ ފާސްޓް ޗާޖިން ސްޓޭންޑާޑްސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ނުވަތަ މިނިމަމް ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑްތަކެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ނަމުގައި އެޕަލްއަށް އިތުރަށް ޗާޖު ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް އޮތް މަގެއް ކަމަށް ވެދާނެއެވެ.

އެކަމަކު ޔޫއެސްބީ-ސީ އަށް ބަދަލުވުމަކީ އޭގެ ގެއްލުންވެސް ހުރިކަމެވެ. އެއްގޮތަކީ މިހާރުވެސް ގިނަ ބައެއްގެ އަތުގައި ލައިޓްނިން ކޭބަލްތަކުގެ ބޮޑު ކަލެކްޝަނެއް އެބަހުއްޓެވެ. މީގެ އިތުރުން ލައިޓްނިން ޕޯޓަށް ފެތޭ ތާޑް ޕާޓީ އެކްސެސަރީޒްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ސާމާނުތައް ޔޫއެސްބީ-ސީ ޕޯޓާއެކު ބޭނުން ނުކުރެވިގެން ދާނެއެވެ.

ޖުމްލަގޮތެއްގައި އައިފޯން 15 އަށް ޔޫއެސްބީ-ސީ އަށް ބަދަލުވުމަކީ އެޕަލް އަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެކެވެ. މިއީ އެޕަލް އިން ރިސްކް ނަގައި، އިނޮވޭޓް ކުރަން ބިރެއް ނެތްކަން ދައްކުވައިދޭ ހިތްވަރުގަދަ ފިޔަވަޅެކެވެ. ޔޫއެސްބީ-ސީގެ ފަސޭހަކަމާއި، ތަފާތުކަމާއި، ހަރަދު ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން އައިފޯން ފަދަ މުހިންމު ޑިވައިސްއަކަށް މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ޗޮއިސްއެކެވެ. އަދި އައިފޯނުގެ ފޭނުންނަށް އެމީހުންގެ ބައެއް އެސަސަސަރީތަކަށް ބަދަލުގެނެސް މިކަން ބައިގަންނާނެ ކަމަށް ޓެކްނޮލޮޖީ ދިރާސާކުރާފަރާތް ތަކުން ދެކެއެވެ.

.

 

 

 

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *