logo minivan

English

ހޮނިހިރު, 13 ޖުލައި 2024
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްގައި ގާސިމް އިބްރާހީމް މިއަދު ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވަނީ

ޖޭޕީގެ ލީޑަރަކަށް އިންތިހާބަކާ ނުލައި ގާސިމް ހޮވިއްޖެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުކަމަށް އެޕާޓީގެ ލީޑަރުކަމުގައި މިހާރު ވެސް ހުންނެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިނގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ވޯޓަކާ ނުލައި އިންތިހާބުވެފައި ވާކަން އެޕާޓީން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

ގާސިމް އެ މަގާމަށް އިންތިހާބުވެފައިވާ ކަމަށް ޖޭޕީގެ އިންތިހާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމީ މިއަދު ނިންމީ އެ މަގާމަށް އެހެން އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ އެވެ. އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތި ނުލާ ހާލަތުގައި އިންތިހާބަކާ ނުލައި މަގާމަށް ހޮވޭ ގޮތަށް އަސާސީ ގަވާއިދު ބޭއްވުމަށް ވެސް ކޮންގްރެސްގައި މިއަދު ނިންމި އެވެ.

އެކަކަށް ވުރެ ގިނައިން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ އޮޓެމެޓިކުން ޖޭޕީގެ އިސް އެހެން ބައެއް މަގާމުތަކަށް ވެސް މިއަދު ބޭފުޅުން އިންތިހާބު ވި އެވެ. އެއީ  ޒުވާނުންގެ ލީގުގެ ރައީސް ކަމަށް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ޒުވާނުންގެ ލީގުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ޝުއައިބު ޝިފާޒު ޝަރީފް އަދި އަންހެނުންގެ ލީގުގެ ސެކްރެޓަރީ ކަމަށް އައިޝަތު ޝޫޒާ އަހުމަދެވެ.

ޖޭޕީގެ ލީޑަރުކަން އިންތިހާބަކާ ނުލައި ގާސިމަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވުމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އެއީ އުފާކުރައްވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެކަން ބަލައިގަންނަ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު މި ޕާޓީގެ ލީޑަރުކަމަށް ތިޔަ ބޭފުޅުން، ހަމަޖެހިފައިވާ އަސާސީ ގަވައިދުގެ ދަށުން ވޯޓެއް ނުލައި ކަނޑައެެޅިގެން ދިޔަޔަތީ އަނެއްހެން މާބޮޑު އުފަލެއް ނުވޭ އެހެން ނަމަވެސް ވަރަށް އިހުލާސްތެރިކަމާ އެކު ދަންނަވާނީ އެކަން އަޅުގަނޑު ބަލައިގަންނަމޭ. ގަބޫލުކޮށްފީމޭ،" ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ޖޭޕީ ޒަމާންތަކަކަށް ދެމިގެން ދިއުމަށް ޓަކައި ކަންތައްތަކެއް ވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.  އޭނާއަށް ވެސް ނިމުމެއް އަންނާނެ ކަމަށާއި އެއީ ގުދުރަތީ ގާނޫނު ކަމަށް ވާއިރު ސާބިތުކަމާ އެކު ކެރިގެން އެޕާޓީގެ ލީޑަޝިޕަށް ކުރިމަތިލައްވާނެ ބޭފުޅުންތަކެއް ތިއްބެވުމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ތާ އަބަދަކު އަޅުގަނޑު ނުހުންނާނެ މި ލީޑަރުކަމަކު އިނގޭތޯ. ހަމަ ގައިމު ވެސް އަޅުގަނޑަށް ވެސް ނިމުމެއް އަންނަން ޖެހޭނެ. އެއީ ދުރުތަތީ ގާނޫނު އޮންނަ ގޮތް. އެކަމން ވާގޮތް މެ، އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ކަންކަމަށް ސާބިތުކަމާ އެކީ ކެރިވަޑައިގެން، ތެދުވެވަޑައިގެން އުޅުއްވަން ތިއްބަވާނެ ބޭފުޅުން ކޮޅެެއް އިހުލާސްތެރިކަމާ އެކީގައި، އަޅުގަނޑު ކުރި ރަނގަޅު ކަންތައްތައް ބަލައިގަނެގެން [ކުރިއަށް] ގެންދާނެ ރަނގަޅު ލީޑަޝިޕެއް އޮތުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރިކަމެއް،" ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

 

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *