logo minivan

English

ހޮނިހިރު, 13 ޖުލައި 2024

ސަފާރީއެއްގައި ފަތުރުވެރިއަކު ރޭޕް ކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް

ސަފާރީއެއް ތެރޭ ފަތުރުވެރިއަކު ރޭޕްކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

ފުލުހުންބުނީ މިފަދަ މައްސަލައެއް ސަމާލުކަމަށް އައުމާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމުގައެވެ.

އަންހެނަކު ސަފާރީއަކަށް ގެންގޮސް ބަޔަކު ރޭޕުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ އަންހެންމީހާއާއި ހުޅުމާލެއިން ދިމާވި އެހެން ބޭރުމީހެއް ،ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން ތިބޭ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕެއްގައިލިޔެފައިވެ އެވެ. އެ ވާހަކަ ލިއުނު މީހާ ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރޭޕްގެ ޝިކާރަޔަކަށްވީ އަންހެންމީހާއަށް ސަފާރީގައި ތިބި ބަޔަކު އެ އަނިޔާ ދިނީ ބޭހެއް ދީ މަސްތުކޮށްގެން ނުވަތަ ހޭނައްތާލައިގެންނެވެ. އެކަމަކު އެވާހަކަ ތަކުގެ ތެދެއް ދޮގެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ.

ނަމަވެސް ، އެފަދަ މައްސަލައެއް ރިޕޯޓުކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި އެކަމަކު ސަފާރީއެއްގައި ފަތުރުވެރިއަކު ރޭޕްކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައުމާ ގުޅިގެން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *