logo minivan

English

އަންގާރަ, 16 ޖުލައި 2024

އަހަރެމެންނަށް ސަލާމަތްވެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ ކަސްރަތަކީ ކޮބާ؟

ޕެރެލަލް ޔުނިވާސްއެއްގައި އަހަރެންމެން ސްވިމިންގ ޕޫލަށް އެރި، ބައިސްކަލް ދުއްވައި، 10 ކިލޯމީޓަރު (ހަ މޭލު) ދުވުން ފަދަ ކަންކަން ކޮށްއުޅެނީ ހަމައެކަނި މަޖާ ކުރުމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މަސައްކަތާއި އާއިލާއާއި ބެލެހެއްޓުންތެރިއެއްގެ ހަގީގީ ދުނިޔޭގައި ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ފަތާލުމަކީ ކާމިޔާބީއެއް ކަމުގައި ހީވެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަފާދެނީ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ގާތްގަނޑަކަށް ދެގަޑިއިރާ ބައި (150 މިނެޓް) ވަންދެން އާދައިގެ ވަރަކަށް ކަސްރަތު ކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ގާތްގަނޑަކަށް އާބާދީގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން ބައިގަޑިއިރު ވެސް ކެތެއްނުކުރެ އެވެ. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަމާޒު ހިފާލެވޭނެ މިއަށްވުރެ ފަސޭހަ ކަމެއް އެބައޮތްތޯއެވެ؟ އަހަރެމެންގެ ސިއްހަތު ރަނގަޅު ކުރަން ފަށާނެ އެންމެ ކުޑަ ކަސްރަތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

ކަސްރަތު ކުރުމުގެ ލަފާ ދިނުމުގައި ބިރުވެރިކަން ކުޑަކުރަން ޝައުގުވެރިވާ މީހަކީ ޕޯޓްސްމައުތު ޔުނިވާސިޓީގެ ކްލިނިކަލް ކަސްރަތު ފިޒިއޮލޮޖީގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރު އަދި ރިޓަޔާޑް އެލައިޓް ލެވެލްގެ ރަގްބީ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ޑރ ޒޯއީ ސޭނަރ އެވެ.

ޒޯއީ ސޭނަރ ބުނީ އޭނާ މެނޭޖްކުރީ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެއް މިނެޓް ވަރުގަދަ ކަސްރަތު (ދުވުމާ އެއްވަރު) ކުރުމަށާއި، އަދި 16 މިނެޓް މެދުމިނުގެ ކަސްރަތު (ހަލުވި ހިނގުމެއް ފަދަ ކަމެއް) ކުރުމަށެވެ.

"އެއީ ޒަމާނީ މުޖުތަމައުގައި ދިރިއުޅޭ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ކިބައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަކުރާރުކޮށް ފެންނަ ތަސްވީރެއް،" ޑރ ސޭނަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑު ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ހުއްޓަސް، ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ބިނާވެފައި އޮންނާނީ އަހަރެން ގިނަ ހަފްތާ ބަންދުތަކުގައި ކޮންމެސް ގޮތަކުން ހޯދާ އެ އެއް ގަޑިއިރުގެ ފަތާލުމަށް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމަށް މަދު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށް، އެކަމަކު މަތީ ނަތީޖާތަކެއް ހޯދަން ބޭނުންނަމަ ދެން އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ އިތުރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. މިސާލެއްގެ ގޮތުން ރަސްމީ އިރުޝާދުގެ ގޮތުން 150 މިނެޓްގެ މެދުމިނުގެ ހަރަކާތެއް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި 75 މިނެޓް ވަރުގަދަކޮށް ހެދުމެވެ.

"ކުޑަ ކަސްރަތު ސެޝަންތަކެއް ކުރަން ބޭނުން ނަމަ އެއީ މާ ބާރުގަދަ ސެޝަންތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމުގެ ސާފު ހެކިތައް އެބަހުރި،" ޑރ ސޭނަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް ޑރ ސޭނަރ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ގިނަ މީހުންނަށް އެކަމުގައި ހިފަހައްޓާކަށް ނުކެރޭ ކަމަށެވެ. އެއީ އެޗްއައިއައިޓީގައި އެހާ ވަރުގަދަ މިންވަރަކަށް ކަސްރަތު ކުރަން ޖެހޭތީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީހުން ކުރަން ޖެހޭ އެންމެ މަދު ކަސްރަތުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޑރ ސޭނަރ ވިދާޅުވީ އޭނާ އަކީ ދުވާލަކު 5،000 އާއި 6،000 އާއި ދެމެދުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ވަރުގަދައަށް ގަބޫލުކުރާ މީހެއް ކަމަށެވެ.

ޖާމާ އިންޓަރނަލް މެޑިސިންގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުންގެ މައްޗަށް ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ތަންކޮޅެއް ގިނައިން ހިނގާލުމުން ކެންސަރާއި ކާޑިއޯ ވެސްކިއުލަރ ބަލި ނުވަތަ އަވަހަށް މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަވެއެވެ. އެ އުސޫލު ކުރިއަށް ދަނީ ދުވާލަކު ގާތްގަނޑަކަށް 10،000 ފިޔަވަޅާ ހަމައަށް ވާސިލްވާންދެންނެވެ. ނަމަވެސް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކަށްވުރެ ލަސް ފިޔަވަޅުތަކުގެ ނަތިޖާ މާ ރަނގަޅެވެ.

"ކުއްލިއަކަށް ދުވާލަކު 10،000 ފިޔަވަޅު އަޅަން ވަގުތު ނުލިބިއްޖެ ނަމަ، 5،000 ފިޔަވަޅު އަވަހަށް އެޅިދާނެތޯ؟ ސިއްހަތަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ފެންނާނެ،" ޑރ ސޭނަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިސްޓަރ ޖޭމްސް ވިދާޅުވީ އެމީހެއްގެ ހިތް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ލައިޓް އިންޓެންސިޓީ ކަސްރަތުން ފެންނަ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. "އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ތިބި މީހުންގެ ލޭގެ ޕްރެޝަރު ދަށްވާތަން." އޭނާ ބުންޏެވެ.

ސާފުކޮށް އެނގޭ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް އަމާޒު ހިފާންޖެހޭނީ ލަފާދެވޭ މިންވަރަށް ކަސްރަތު ކުރުމަށް ނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކަށް އެކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަލާއިރު، މިހާރު ހުރި ވަރަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް ގިނައިން ކަސްރަތު ކުރުމުން ލިބޭނެ މުހިންމު ފައިދާތަކެއް ހުރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ޔަޤީން ކުރެވެއެވެ.

 

 

 

 

 

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *