logo minivan

English

ހޮނިހިރު, 13 ޖުލައި 2024
އީރާނާ ސައުދީން ގުޅުން ބަދަހިކުރަން އެއްބަސްވީ ޗައިނާގައި ބޭއްވި މަޝްވަރާތަކަކަށް ފަހު ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް

ސައުދީ-އީރާން ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ނިންމުމުން އދ އިން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

މެދުއިރުމަތީގެ ސަރަހައްދީ ވާދަވެރިން ކަމަށްވާ އީރާނާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލިތާ ހަތް އަހަރު ފަހުން އެ ގުޅުން އާކުރަން އެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން އދ. އިން މަރުހަބާ ކިޔައިފިއެވެ.

އެކަން އިއުލާންކޮށްފައި މިވަނީ ޗައިނާގައި ދެ ފަރާތުގެ އިސް އޮފިޝަލުންގެ މެދުގައި ހަތަރު ދުވަސް ވަންދެން ބޭއްވި މަޝްވަރާތަކަށް ފަހުއެވެ.

ސައުދީން އީރާންއާ ގުޅުން ކަނޑާލީ 2016 ވަނަ އަހަރު ޝިއާ މުސްލިމުންމަރުގެ އަދަބު ދިނުމާ ގުޅިގެން، އީރާނުގެ ތެހެރާންގައި ހުންނަ ސައުދީ އެމްބަސީއަށް ބަޔަކު ވަނދެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އދގެ ތަރުޖަމާނު ސްޓެފަން ޑުޖާރިކް ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ، އީރާނާއި ސައޫދީއާ ދެމެދު ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ގުޅުން އަލުން ފެށުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އިއުލާންކުރުމަށް މަރުހަބާ ކިޔާ ކަމަށެވެ.

އޮމާން އާއި އިރާގު ފަދަ އެހެން ގައުމުތަކުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް ތައުރީފު ކުރައްވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވަނީ ދާދި ފަހުން ބޭއްވި މި މަޝްވަރާތައް ބޭއްވުމާއި ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާތައް ކުރިއެރުވުމަށް ޗައިނާގެ އިން އަދާކުރި ރޯލަށް މަރުހަބާ ކިޔުއްވާފައި ކަަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ސުލްހަ އަށް ކުރި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވި ނަމަވެސް ހުކުރު ދުވަހު ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އާއި އީރާނުން ވަނީ ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެ ގައުމުތަކުގައި ހުންނަ އެމްބަސީތައް ހުޅުވާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ވިޔަފާރީގެ އަދި ސަލާމަތީ ގުޅުންތައް އަލުން ގާއިމުކުރާން އެއްބަސްވެފައެވެ.

އެ ނިންމުމަށް ސަރަހައްދުގެ އެހެން ގައުމުތަކުގެ އިތުރުން އެމެރިކާއިން ވެސް މަރުހަބާ ކިޔަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ވޮޝިންޓަނުން ބުނެފައި ވަނީ އީރާނުން "ޒިންމާ އަދާކުރާނެ" ކަމާ މެދު ޝައްކު އުފެދޭ ކަމަށެވެ. އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ ޕްރޮގްރާމާ ގުޅިގެން އީރާނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޕްރެޝަރު ކުރުމަށް ގޮވާލާފައިވާ އިސްރާއީލުން އަދި ވަކި އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *