logo minivan

English

އަންގާރަ, 16 ޖުލައި 2024
ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މޫސާ އަލީ ޖަލީލު. ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލަ: މޫސާ އަލީ ޖަލީލަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގެ ދައުވާ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަދި ކުރީގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް (ރިޓަޔާޑް) މޫސާ އަލީ ޖަލީލާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

އޭސީސީން މިއަދު ބުނީ އަހުމަދު އަދީބު މެދުވެރިކޮށް މޫސާ އަލީ ޖަލީލަށް ލިބުނު ފައިސާ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރީ އެއީ ކުށްކޮގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ހާލަތެއްގައި ކަން ތަހުގީގަށް ހޯދިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އޭސީސީން ޕީޖީ އޮފީހުގައި އެދުނީ އޭނާގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގެ ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށެވެ.

"…ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން އެމްއެމްޕީއާރސީއަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެދުވެރިކޮށް ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މޭޖަރ ޖެނަރަލް ރިޓަޔަރޑް މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާއަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ކަމާއި، އެއީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝައްކުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި ހުރެ މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލް ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމާއި، އެފައިސާ މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލްގެ އަމިއްލަ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ތަޙުޤީގަށް ވަނީ ހޯދިފައެވެ،" އޭސީސީން މިއަދު އާއްމު ކުރި މައުލޫމާތުގައި ބުންޏެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ އެއް މިލިޔަން ރުފިޔާ ހޯދަން އޭސީސީން ވަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީއަށް އަންގައިފަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *