logo minivan

English

ހޮނިހިރު, 13 ޖުލައި 2024

"ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އެކީގައި ނުތިބެވެންޏާ ކޯލިޝަން އެގްރިމެންޓް ޖެހޭނީ އުވައިލަން"

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް "ކުރިއަށް ދާއިރުގައި އެކީގައި ނުތިބެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ" ކޯލިޝަން އެގްރިމެންޓް ނިމުމަކަށް ގެންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އެެމްޑީޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާފައިވާ އަދާލަތުޕާޓީއާއި އެމްޑީއޭގެ ވެރިންނާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމަކަށް ފަހު ނޫސްވެެެރިންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ މާނައަކީ ކޯލިޝަން ނެތުމެއް ވެސް ނޫން ކަމަށެވެ. އެއްބަސްވެވޭ އެއްބަސްވުމަކީ ތަންފީޒުކުރެވޭ އެއްޗަކަށް ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ތަންފީޒު ނުކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ބޭނުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެ އެގްރިމެންޓްގައި [ކޯލިޝަން އެގްރިމެންޓްގައި] މި އޮންނަނީ ދައުރު ނިމެންދެން އެކީގައި ތިބެން. އެއީ އަކުރުން އަކުރަށް މާނަކުރީމާ އޮންނަ ގޮތް. އެހެން ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރިއަށް ދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކީގައި ނުތިބެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އޭގައި އެ އޮތީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެ އެގްރިމެންޓް ނިމުމަކާ ހިސާބަށް ގެންނަން ޖެހިފައި،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭ ނަމަ، ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރާ ކެމްޕޭން ކުރިއަށް ދާއިރު ޚިޔާލުތަފާތުވުން އޮންނާނެ ކަަމަށެވެ. ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުމުގެ ކުރިއަށް އޮތް ބައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކަމުގައި އަދި ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމަވާ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަދި އަޅުގަނޑުމެންނާ އެކީގައި ކުރިއަށް މި އޮތް އިންތިހާބުގައި ކޯލިޝަން ހެދުމަށް އެއްބަސްވެފައި މިއޮތް ޕާޓީތަކާ ވެސް އަޅުގަނޑު މިއަދު ވެސް މަޝްވަރާ ކުރިން އެކަމާ ދޭތެރޭގައި. އެހެންވީމާ އެ ހުރިހާ އެންމެންގެ މަޝްވަރާއާ އެކީގައި ގައުމަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އެގޮތަކަށް އަޅުގަނޑު ކުރިއަށް ދާނީ،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *