logo minivan

English

ހޮނިހިރު, 13 ޖުލައި 2024
ހަރަމްފުޅުގައި އިއުތިކާފަށް ތިބޭ މީހުންގެ ލޮކަރުތައް. ފޮޓޯ:ހަރަމައިނި ޝަރީފައިނި

މިއީ ހަރަމްފުޅުގައި އިއުތިކާފަށް ތިބޭ މީހުންގެ ލޮކަރުތައް

ހުރިހާ ވަގުތެއް އަޅުކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން، މިސްކިތްތަކުގައި މަޑުކުރުން ނުވަތަ "އިއުތިކާފަށް އިނުން" މިއީ އަހަރުގެ އެހެން ދުވަސްތަކާ ހިލާފަށް ރޯދަމަހު ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ކަމެކެވެ. ބިންމަތީގައިވާ އެންމެ މާތް ތިން މިސްކިތުގެ ތެރެއިން މައްކާގައި ހުންނަ އަލް މަސްޖިދުލް ޙަރާމް (ހަރަމްފުޅު)ގައި އިއުތިކާފަށް އިނުމަކީ އަދި މާ ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންވާނެ ކަމެކެވެ.

ހަރަމްފުޅުގައި އިއުތިކާފަށް އިނުމަށް ޓަކައި އެކަމަކު ރަޖިސްޓްރީ ވާން ޖެހެ އެވެ. މައްކާގައިވާ އަލް މަސްޖިދުލް ޙަރާމާއި މަދީނާގައިވާ އަލް މަސްޖިދުއް ނަބަވީ ބަލަހައްޓާ، ޖެނެރަލް ޕްރެޒިޑެންސީ އޮފް ދަ އެފެއާޒް އޮފް ޓޫ ހޯލީ މޮސްކްސް އިން ވަނީ އެ ދެ މިސްކިތުގައި އިއުތިކާފަށް ތިބެން ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވައިލަފަ އެވެ. އެއާ އެކު އަލް މަސްޖިދުލް ހަރާމްގައި އިއުތިކާފަށް ތިބޭ މީހުން ގެންދާ ތަކެތި މިސްކިތުގައިބަހައްޓަން ހަމަޖައްސާފައިވާ އިންތިޒާމުގެ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުކުރި އެވެ.

ދެ ހަރަމްފުޅުގެ މައުލޫމާތު ގެނެސްދޭ "ހަރަމައިނި ޝަރީފައިނި" ސޯޝަލް މީޑިއާ ހޭންޑުލްތަކުން އާއްމުކުރި އެ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި މަސްޖިދުލް ހަރާމްގައި އިއުތިކާފަށް ތިބޭ މީހުންގެ ތަކެތި ބަހައްޓަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީ އެ މިސްކިތް ޒީނަތްތެރިކުރަން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް ޑެކަރޭޓްކޮށްފައިވާ ލޮކަރުތަކެކެވެ. އަދި އެ ލޮކަރުތަކުގައި ހަރުކޮށްފައި ވަނީ ލޮކަރުތަކުގައި މިޒަމާނުގައި ހަރުކުރާ ޒާތުގެ "ހައި ސެކިއުރިޓީ ޑިޖިޓަލް ތަޅުތަކެކެވެ.

މައްކާއާއި މަދީނާ ހިމެނޭ ގޮތުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ވެސް 1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރޯދަމަސް ފެށޭނީ މާދަމާ އެވެ. އެއީ ރޯދަ މަހުގެ ހަނދު ރޭ ފެނިފައި ނުވާތީ އެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *