logo minivan

English

ބުދަ, 24 ޖުލައި 2024
ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޫރުގައި ގޮދަންފުށް ބަހާ ތަނެއްގައި ބަޔަކު އަތްދިއްކުރަނީ

ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް ކާބޯތަކެތީގެ އަގުބޮޑު، މުސްލިމުންނަށް ދަތި ރޯދަމަހެއް!

ރޯދަ މަސް ފެށުނު އިރު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އެތައް ހާސް މުސްލިމުންނެެއް އިހުސާސްކުރަމުން ދަނީ އިންފްލޭޝަން މަތިވުމުގެ ދަތިކަމެވެ. އަދިވެސް މުޅިން ނުފިލާ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ރަޝިޔާއިން ޔުކްރޭނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ކާބޯތަކެެއްޗާއި ހަކަތައިގެ އަގު ވަނީ އުފުލިފަ އެވެ. އެންމެ ގިނަ މުސްލިމުން ދިރިއުޅެނީ ދުނިޔޭގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުތައް ކަމަށްވާ މެދުއިރުމައްޗާއި އޭޝިއާއާއި އެފްރިކާގައި ކަމަށް ވާއިރު ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ އެންމެ ބޮޑަށް އޮތީ ވެސް އެ ަސަރަހައްދުގަ އެވެ.

ކާނާގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމާ ބެހޭ ޔޫއެންގެ އެޖެންސީ ، ވޯލްޑް ފުޑް ޕްރޮގްރާމް (ޑަބްލިއއެފްޕީ) އިން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ 349 މިލިޔަން މީހުން 2022 ވަނަ އަހަރުން ފެށިނެ  އުޅެމުން އަންނަނީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ކާބޯތަކެތި ލިބުމުގެ ކަށަވަރުކަމެއް ނެތި އެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން 140 މިލިޔަން މީހުންގެ ބަނޑުފުރާނަމުއްތި ކުރަން ްއެހީތެރިކަން ބޭނުންވެެ އެވެ. މިއަހަރު ފެށުނު އިރު މި ހިސާބުތަކަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެ އެވެ. އެ ޖެންސީގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ކާނާ ނުލިބި ތިބި ގިނަ މީހުންނަކީ އޭޝިއާއާއި އެފްރިކާގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނެވެ.

"އާއިލާތަކުން އެހެނިހެން ތަކެއްޗާއި ހިދުމަތްތަކަށް ކުރާ ހޭދަ، ކާނާގެ އަގު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ މަދުކުރަން ޖެހިފައި،" ޑަބްލިއުއެފްޕީގެ އިގުތިސާދީ މާހިރެއް ކަމަށްވާ ފްރިޑެރިކް ގްރެބް އަލް ޖަޒީރާއަށް ވިދާޅުވެފައި ވެ އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ކާބާތަކެތީގެ އަގު މިހާރު ހުރި ގޮތުން، ފުދުންތަރިކަން ކުޑަ އާއިލާއެއް ނަމަ އެމީހުންގެ އާމްދަނީގެ 150 ޕަސެންޓް ހަރަދުކުރަން ޖެހެނީ ކާބޯތަކެއްޗަށެވެ.

ކާބޯތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ރޯދަމަހުގެ ކެއިންބުއިމުގެ ސަގާފަތަށް ވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ގެންނަން ޖެހިފަ އެވެ. އަލްޖަޒީރާ ބުނި ގޮތުގައި ކަދުރާއި ކޭކާއި ޖޫސް ފަދަ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރާ ވަރު ގިނަ ސަރަހައްދުތަކުގައި ވަނީ މަދުކުރަން ޖެހިފަ އެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަދުތައް ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން މުސްލިމް އާއިލާތަކަށް ކުރަނީ ކޮން ކަހަަލަ އަސަރުތަކެއް ހެއްޔެވެ؟ އެކަމުގެ ސަބަބުން އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތަކެއް ނުކުމެދާނެ ހެއްޔެެވެ؟ އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކަށް އެކަމުގައި ދައުރެއް އަދާކުރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟

ކުރު ޖަވާބަކީ މި އެވެ. ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ތަކެތީގެ އަގުބޮޑުވެފައިވާ ގައުމުތަކުގައި މިފަހަރު މުސްލިމުން ރޯދަ މަހުގެ އުފާ ފާޅުކުރާ ގޮތް ތަފާތުވާނެ އެވެ. ބޭނުންކުރާ ކާބޯތަކެތިން ފެށިގެން ރޯދަމަހު ދޭ ހަދިޔާތަކާ ހަމައަށް ވެސް ކަންތައްތައް ތަފާތުވާނެ އެވެ. އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އެ ހީއަށް އެދޭ ފަރާތަތައް ގިނަވެ، އެ ޖަމާއަތްތައް ވަނީ ހަދާނެ ގޮތް ހުސްވެފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް  މި ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން،. ހީވެސް ނުކުރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މުޖުތަމައުތައް އެކުވެރިކުރުވާނެ އެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *