logo minivan

English

އަންގާރަ, 16 ޖުލައި 2024
ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން

ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ހިކުމަތްތެރިކަމާއި ކެތްތެރިކަން އިސްކުރުން މުހިއްމު: އިމްރާން

ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ހިކުމަތްތެރިކަމާއި ކެތްތެރިކަން އިސްކުރުން މުހިއްމުކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުالله ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އިމްރާން މިހެން ވިދާލުވީ ކުރެެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. މި ޓްވީޓްގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރައީސް ސޯލިހު ކޮންމެހެން އަޅުއްވަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވާނޭ ބޭފުޅެއް ކަން އެމަނިކުފާނު ދަންނަ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އެނގޭނެކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ހިކުމަތްތެރި ކަމާއި ކެތްތެރިކަން އިސްކުރުން މުހިންމު ކަމަށެވެ.

އިމްރާން މި ފަދައިން ވިދާޅުވިއިރު، އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހުސައިން އަމްރު ވަނީ އެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައެވެ. މިހާރު އެސްޓީއޯގެ ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން އެ ކުންފުނީގެ ސީއެފްއޯގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު ނިޒާމްއާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

 

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް

  1. އޭއި ޢިމްރާނު ކަލޭގެ ކެއްތެރިކަން ބޮއްސުންލާފަ ނިންޖެ އަރާމެނެތި މޮޔައެއްހެން ހޯބޯލަވަމުން ދުވިހަދާން ކަލޭނެތަސް އހަރުމެން ހަދާންއެބަހުރި!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *