logo minivan

English

އަންގާރަ, 16 ޖުލައި 2024
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ.މައުސޫމު ވާހަކަދައްކަވަނީ

އެއްވެސް ޝަރުތަކާ ނުލައި ޑރ.މައުސޫމްގެ ތާއީދުވެސް ރައީސް ސޯލިހަށް!

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސްލޮޓެއްގައި ހުރި ޓޫރިޒަަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. މައުސޫމް ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެއްވެސް ޝާރުތަކާ ނުލާ ރައީސް ސޯލިހަށް ތާއީދު ކުރަން ނިންމަވައިފިއެވެ.
މިކަން ހާމަކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިނިސްޓަރު މައުސޫމް އަންމު ކުރެއްވި މެސެޖެއްގައި ވަނީ ރައީސް ސޯލިހަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ލިބުމަކީ ޤައުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތް ކަމަށެވެ.

ޑރ. މައުސޫމް ރައީސް ސޯލިހަށް ތާއީދު ކުރަން ނިންމާފައިމިވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ގާސިމް އިބްރާހިމްވެސް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ނިންމާފައިވަނިކޮށެވެ.

ޤާސިމްގެ މި ނިންމެވުނާއެކު ސަރުކާގަައި ތިބި ޖޭޕީގެ ބައެެެއް މެމްބަރުން ވަނީ ރައީސް ސޯލިހަށް ތާއީދުކޮށް ޕާޓީން ވަކިވެފައެވެ.

 

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *