logo minivan

English

ބުދަ, 24 ޖުލައި 2024

ޕުޝްޕާ ދަ ރޫލް ސީޒަން ފެށެނީ!

ދަ ރޫލް އަކީ އައްލޫ އަރްޖުން އާއި ރަޝްމިކާ މަންދާނާ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރާ ފިލްމެކެވެ. ޕުޝްޕާ 2 އިއުލާން ކުރުމުގެ ކުރިން އުފެއްދުންތެރިން ވަނީ އާ ސިއްރު ވީޑިއޯއެއް ދޫކޮށްލާފައެވެ.

އައްލޫ އަރްޖުން ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމު ޕުޝްޕާ މުޅި އިންޑިއާގައި ބޮޑު ގެއްލުމެއް އުފެދިފައިވާއިރު، އުތުރުން ދެކުނަށް ބެލުންތެރިން އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަނީ ޕޫޝްޕާ 2 ރިލީޒް ކުރާނެ ދުވަހަކަށެވެ.

ޕުޝްޕާ ހެއްޔެވެ؟ ޕުޝްޕާގެ ބޮޑު އިންތިޒާރެއްގެ ތެރޭގައި: ދަ ރޫލް އުފެއްދި ފަރާތްތަކުން އާ ކެމްޕޭނެއް ‘ހަންޓް ބިފޯރ ދަ ރޫލް’ ލޯންޗުކުރިއިރު، މިއީ ފްރެންޗައިޒްގެ އެންމެ އިންތިޒާރު ކުރެވޭ ސީކުއެލް ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށް ލަފާކުރެވެ އެވެ.

އޭޕްރީލް 8 ގައި ނެރޭ އާ އަޕްޑޭޓްގެ ވާހަކަ މައިތުރީ މޫވީ މޭކަރސް އިން ޓްވިޓާގައި އިއުލާން ކުރި ފަހުން ފޭނުން ތިބީ ޕުޝްޕާ: ދަ ރޫލް އަށް އޯވަޑްރައިވް ކޮށްފައެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ޔަގީންވީ ރަޝްމީކާ މަންދާނާގެ ވަށައިގެން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ހުންނާނެ ކަމަށާއި އެއީ އޭނާގެ އުފަންދުވަސް ކަމުން ނަމަވެސް އާ އިއުލާނަކީ ޕުޝްޕާ ޝިކާރަކުރުމާ ބެހޭ އިއުލާނެކެވެ. ޕުޝްޕާ ޓިރޫޕަޓީގެ ޖަލުން ފިލިކަން ސިފަކޮށްދޭ އާ ވީޑިއޯއެއް އުފެއްދުންތެރިން ދޫކޮށްލިއިރު، މިހާރު އެ ވީޑިއޯއެއް ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ.

ބިގީ، މައިތުރީ މޫވީ މޭކަރސްގެ ޕްރޮޑިއުސަރުން ވަނީ 7 އޭޕްރީލް 2023 ގައި ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މިހާރު ހޭލަމޭލަވަމުންދާ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދޭނެ ކަމަށް ގައުމަށް ވައުދުވެފައެވެ.

“ދަ ހަންޓް ފޯ ޕުޝްޕާ" ވީޑިއޯ އަލްލޫ އަރްޖުންގެ އުފަންދުވަހުގެ އެއް ދުވަސް ކުރިން ރިލީޒް ކުރާއިރު، އެ ފޯރި މީގެ ކުރިން ނުފެންނަ މިންވަރަކަށް ފޮނުވާލާނެ އެވެ.

ޕުޝްޕާ ދަ ރޫލް އަކީ އައްލޫ އަރްޖުން އާއި ރަޝްމީކާ މަންދާނާ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ބްލޮކްބަސްޓާ ހިޓް ފިލްމު ޕުޝްޕާ ދަ ރައިސްގެ ސީކުއެލްއެކެވެ. މި ފިލްމުގައި ފުރަތަމަ ބާބުގެ ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޕުޝްޕާގެ ހަޔާތަށް ކްލޯޒާ ދިނުމުގެ ވާހަކަ ދައްކާނެ އެވެ. އަދި މި ފްލިކްގެ ސަބަބުން ވާހަކަ އިތުރަށް ޝައުގުވެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި އާ ބައެއް ކެރެކްޓަރުތައް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ފިލްމު ފްލޯތަކަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ކްރޫ ރޯލްކުރުން ހުއްޓާލީ މިހާތަނަށް ޝޫޓްކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާ މެދު ޑައިރެކްޓަރު ސުކޫމާރު ހިތްހަމަ ނުޖެހުމުންނެވެ. ރީޝޫޓް ކުރަން ޑައިރެކްޓަރު އޮތީ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ޝެޑިއުލް ބްރޭކެއްގައި އިމްޕްރޮވައިޒްކޮށް ބެލުންތެރިންނަށް ބަލާލަން ރަނގަޅު ކޮންޓެންޓެއް ގެނެސްގެން ފުރަތަމަ އިންސްޓޯލްމަންޓްގެ ހައިޕް އަށް ފަހު ދެވަނަ ބަޔަކުން މާޔޫސް ނުކުރުމަށެވެ.

ޕުޝްޕާ 2 މިއަހަރު ރިލީޒްކުރާނެ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް ބްރޭކާއި އެކު ފިލްމު 2024 ވަނަ އަހަރަށް ލަސްކޮށްލެވިދާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *