logo minivan

English

އަންގާރަ, 16 ޖުލައި 2024
ގަތަރުގެ އަމީރުއާ ބަހްރެއިންގެ ރަސްގެފާނާ ދެ ބޭފުޅުން ޖެނުއަރީ މަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން

ގަތަރާ ބަހްރޭނުން އަލުން ގުޅުން ގާއިމްކުރަނީ

ގަތަރާއި ބަހްރޭންއާ ދެމެދު އަލުން ގުޅުން ގާއިމްކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ.

ގަތަރާއި ބަހްރެއިންގެ މަންދޫބުން ބުދަ ދުވަހު ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރިޔާޒުގައި ހުންނަ ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީސީސީ) ގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓޭރިއޭޓްގެ ހެޑްކުއާޓަރުގައި މަޝްވަރާކޮށްފައި ވަނީ ޒަމާނުއްސުރެ އުފެދިފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ހާރިޖީ ގުޅުންތައް އަލުން ގާއިމު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ދެ ގައުމުގެ ހާރިޖީ ވުޒާރާތަކުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ގަތަރުގެ ހާރިޖީ ވުޒާރާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ޖީސީސީ ޗާޓަރުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ގަލްފުގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ގަތަރާއި ބަހްރެއިން ބައްދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ގަތަރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހްމަދު ބިން ހަސަން އަލް ހަމްމާދީ ވަނީ ބަހްރެއިންގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ ފޯ ޕޮލިޓިކަލް އެފެއާޒް ޝެއިޚް އަބްދުﷲ ބިން އަހްމަދު އަލް ހަލީފާއާ ބައްދަލުކުރައްވައި 2017 ވަނަ އަހަރު އުފެދިފައިވާ ހަމަނުޖެހުންތައް ހައްލުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފައެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރު ސައުދީ އަރަބިއްޔާ، ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް އަދި މިސްރުގެ އިތުރުން ބަހްރެއިން އިން ވަނީ ގަތަރަކީ އީރާނާ މާ ގާތް އަދި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޖަމާއަތްތަކަށް ތާއީދުކުރާ ގައުމެއް ކަމަށް ބުނެ ގަތަރާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ، ޔުއޭއީ އަދި މިސްރުގެ އިތުރުން ބަހްރެއިން އިން ވަނީ ގަތަރުގެ މަތިންދާ ބޯޓުތަކާއި އުޅަނދުފަހަރަށް ވައިގެ ސަރަހައްދާއި ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށް، ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތައް ކަނޑާލައިފައެވެ.

ނަމަވެސް 2021 ވަނަ އަހަރު ސައުދީ އަރަބިއްޔާ، ޔޫއޭއީ އަދި މިސްރުން  ގުޅުންތައް އަލުން ފަށާފައިވާއިރު، ޔޫއޭއީ އާއި ގަތަރުގެ އެމްބަސީތައް އަދި ހުޅުވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ބަހްރެއިން އާއި ގަތަރާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ ހިޔާލު ތަފާތުވުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހިނގަމުން ދިޔައީ ގަތަރާ އީރާނާ އޮންނަ ގުޅުމާއި އެ ގައުމުގެ ކަނޑުގެ ބޯޑަރާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *