ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ފައިދާ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތުގައި ބައިވެރިންނަށް ދޭން ބޭނުން: ރައީސް

ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ފައިދާ އޭގެ ބައިވެރިންނަށް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތުގައި ލިބިދިނުމަކީ އެންމެ ބޭނުންވާ ގޮތް ކަމަށާއި، ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނު މިހާރު އޮތްގޮތުން އެކަން ކުރެވެން ނެތްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާ ސުވާލު ކުރެވޭގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދާ 'ރައީސްގެ ޖަވާބު' މިފަހަރު ޕްރޮގްރާމުގައި ރައްޔިތަކު ވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ ލިބޭނޭ އިންތިޒާމެއް އޮތްތޯ ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަރިހު ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ. ހުޅުމާލެ ފްލެޓް … Continue reading ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ފައިދާ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތުގައި ބައިވެރިންނަށް ދޭން ބޭނުން: ރައީސް