logo minivan

English

އާދިއްތަ, 16 ޖޫން 2024

ގްރީން ފަންޑުގައި 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެބަހުރި

މާޗު މަސް ނިމުނުއިރު، ގްރީން ފަންޑުގައި 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހުރިކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ފިނޭންސުން މިދިޔަ ހަފްތާގައި އާންމުކޮށްފައިވާ ގްރީން ފަންޑާއި ގުޅޭ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގަައި މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފަންޑަށް 113 މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާކޮށްފައިވެެއެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން 111 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާފައިވަނީ ރިސޯޓުތަކާއި ސިޓީ ހޮޓާ އަދި ގެސްޓު ހައުސްތަކުންނެވެ. ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ރިސޯޓް އަދި 50 ކޮޓަރިން މަތީގެ ގެސްޓްހައުސް އާއި ހޮޓަލުން ދުވާލަކު ބޮލަކަށް 6 ޑޮލަރު ނަގައެވެ. 50 ކޮޓަރިއަށް ވުރެ ދަށް ގެސްޓްހައުސް އަދި ހޮޓާތަކުން ދުވާލަކު ބޮލަކަށް ނަގަނީ 3 ޑޮލަރެވެ.

ލިވަބޯޑު ވެސަލްތަކުން 2.4 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ހޯމް ސްޓޭ ވިޔަފާރިތަކުން 13،952 ރުފިޔާ ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވެއެވެ.

މި މުއްދަތުގައި އެ ފަންޑުން ހަރަދުކޮށްފައިވާ 19 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ގްރީން ފަންޑުގައި ހުންނަ ފައިސާއަކީ ތިމާވެއްޓާއި ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްފައި ހުންނަ ފައިސާއެކެވެ.

މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު އެ ފަންޑުން ހޭދަކޮށްފައިވަނީ 138،907 ރުފިޔާއެވެ. ފެބްރުއަރީ މަހު 93 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލެއް ނޭނގެއެވެ.

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *