logo minivan

English

ހުކުރު, 19 އޭޕްރިލް 2024

އައްޑޫއަށް އައި ސީލްއަށް ފުލުހުން ހިމާޔަތް ދީފި

އައްޑޫއަށް އެރި ސީލްއަށް ފުލުހުން ހިމާޔަތް ދީފިއެވެ.

އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި މި ސީލް ފެނިފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ކަނބިހާ ސަރަހައްދު ގޮނޑުދޮށުންނެވެ. ސީލް އައިގޮތަށް އޮތީ މޫދާ މާ ދުރުނޫން ހިސާބެއްގައި އެއްގަމުގައި އޮތް އާނު ގަނޑެއްގެ މަތީގައެވެ. އިއްޔައިން ފެށިގެން ސީލް އޮތީ އެތާނގައެވެ. ސީލް ބެލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އެތަށް ގޮސް އެސޮރަށް ކާންދޭން އުޅޭ މައްޒަރުވެސް ފެނެއެވެ. އަދި ދަނޑިން އެ ސޮރު މޫދަށް ބާލަން އުޅޭ މަންޒަރުވެސް ބައެއް ފޮޓޯތަކުން ފެނެއެވެ.

އީޕީއޭއިން ވަނީ ސީލް އަށް އެއްވެސް ގޯނާއެއް ނުކޮށް އެ ސޮރު އެގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް އިލްތިސާމްކޮއްފައެވެ. އަދި ދެތިން ދުވަހު އުޅުމަށްފަހު އޭގެ އަސްލު މާހައުލަށް ދާނެ ކަމަށް އީޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

"ރާއްޖެއަށް އެކި ފަހަރު މަތިން ބެހިގެން އަންނަ ސީލްފަދަ ޖަނަވާރު ހިފަންއުޅެ، މިފަދަ ދިރުންތަކަށް އުނދަގޫކޮށް، ގޯނާއެއްވާ އެއްވެސް އަމަލެއް ނުކުރުމަށް މި އެޖެންސީއިން އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ. އަދި މިބާވަތުގެ ސީލް އަކީ އިންސާނުންނަށް ނުރައްކާތެރި ޖަނަވާރެއްނޫންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ." އީޕީއޭއިން ބުންޏެވެ.

ސީލްއަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގޯނާ ކުރަމުންދާތީ ފުލުހުން މިހާރު ގެންދަނީ ޓޭޕް ދަމައިގެން އެސޮރަށް ހިޔާޔަތް ދެމުންނެވެ.

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *