logo minivan

English

އާދިއްތަ, 23 ޖޫން 2024

ރައީސް ނަޝީދުގެ ބަރުލަމާނީ ޤަރާރު އަނބުރާ ގެންދެވުމަށް ރައީސް ސާލިހު އެދިވަޑައިގެންފި

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްއަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ޤަރާރު އަނބުރާ ގެންދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު މިކަމަށް އެދިވަޑައިގަތީ ރާއްޖެ ޓީީވީއަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައެވެ. ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ދިއުމަށް އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްއަށް ރައީސް ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގަރާރު ފާސްވާނެކަމަށް ގަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ، މިވަގުތަށް ރާއްޖެއަށް މުހިންމީ ގައުމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުން ކަމަށާއި، މިވަގުތަކީ ނިޒާމު ކަނޑައެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަންވީ ވަގުތު ނޫން ކަމަށެވެ. ރާއްޖެއަށް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގެނައުމަށްވުރެ އަދި އޮތީ މާ ޅަފަތުގައި ކަމަށާއި އަދި ނިޒާމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން ކައިރިއަށް ގޮސް މިކަމުގައި ވާހަކަދައްކާ، ރައްޔިތުންނަށް ނިޒާމު އޮޅުންފިލުވައިދީ، މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ބަހުސް ކުރެވި، ރާއްޖެއަށް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމް ގެނައުމަށް އޭގެ ފަހުން މަސައްކަތް ކުރެއްވިދާނެކަމަށް ވެސް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑަކަށް ތާއިދެއް ނުކުރެވޭ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހާއި، ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރު އޮތް ފަރާތާއި ހިންގުމުގެ ބާރު އެއްކޮށް މަސްހުނިކުރާކަށް. އޭގެ ސަބަބުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުމާއި، ޒިންމާދާރު ކުރުމުގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ނުކުންނާނެކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ. އޭގެ ބަދަލުގައި ތިންބާރު ވަކި ކުރެވިފައި އޮތް މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާ، ޒިންމާދާރު ކުރުވާ، ޖުޑިޝަރީ މިނިވަންކަމާއެކު ހިންގެން އޮތް ނިޒާމް އެއީ އަޅުގަނޑު ތާއިދުކުރާ ނިޒާމަކީ" ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *