logo minivan

English

އާދިއްތަ, 23 ޖޫން 2024

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ "ސައިކޮލޮޖީ ސިމްޕޯޒިޔަމް އެންޑް އެގްޒިބިޝަން" އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު ދުނިޔޭގެ ނަފްސާނީ ޞިއްޙަތުގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބާއްވާ "ސައިކޮލޮޖީ ސިމްޕޯޒިޔަމް އެންޑް އެގްޒިބިޝަން" އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ވިލާ ކޮލެޖުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބާއްވާ މި ސިމްޕޯޒިއަމް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވާފައި ވަނީ އެ ކޮލެޖުގެ ކިޔު.އައި. ކެމްޕަހުގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މިއީ، ރާއްޖޭގައި މި ފަދަ ސިމްޕޯޒިޔަމްއެއް ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ދުވަސްވަރު، ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައި ހުރި ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި އެ ކަމަނާ ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުގެ ތަޖުރިބާގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވައިލައްވާފައެވެ. އަދި، އެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިމަތިލައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންނެވި ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ.

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ނަފްސާނީ ޞިއްޙަތުގެ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވައިލައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވަނީ އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވުމާއި އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި، ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުން ލިބިވަޑައިގެންނެވި އެންމެ ބޮޑު އެއް ފިލާވަޅަކީ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާ ނުލައި ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ދަތިވާނެ ކަން ކަމުގައި އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވަނީ ނަފްސާނީ ޞިއްޙަތުގެ ދާއިރާއަށް ވިލާ ކޮލެޖުން ދޭ އަހަންމިއްޔަތުކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި، އެ ކޮލެޖުން އެ ދާއިރާއިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި، ޤައުމަށް މުހިންމު މިފަދަ ދާއިރާއަކުން މީހުން ބިނާ ކުރުމަށް އެ ކޮލެޖުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އެކަމަނާ ތަޢުރީފު ކުރެއްވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވަނީ ވިލާ ކޮލެޖުން ނެރޭ ސައިކޮލޮޖީ ބުލެޓިންގެ ފުރަތަމަ ޢަދަދު ވެސް ނެރެދެއްވާފައެވެ. މި ބުލެޓިންގައި އެ ކޮލެޖުގައި ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރާ ދަރިވަރުން ސައިކޮލޮޖީގެ އެކި ދާއިރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޮކްޓޫބަރު މަހެއްގެ 10 ވަނަ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ ދުނިޔޭގެ ނަފްސާނީ ޞިއްޙަތުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައެވެ. މި އަހަރު މި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަމުން ދަނީ "މޭކް މެންޓަލް ހެލްތު އެންޑް ވެލް-ބީންގ ފޮރ އޯލް އަ ގްލޯބަލް ޕްރައޯރިޓީ،" މި ޝިޢާރުގެ ދަށުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *