logo minivan

English

ހޯމަ, 15 އޭޕްރިލް 2024

ޒަކާތު ނަފާ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށްޓަކައި އެކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކާއިއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ޒަކާތު ނަފާ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށްޓަކައި އެކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކާއިއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ޒަކާތު ނަފާ ޕްރޮގްރާމަކީ، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން، އެފަރާތްތަކުގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ތަޢާރަފްކުރާ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޒަކާތު ނަފާ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާނީ، ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ “ޒަކާތު ނަފާ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާނެގޮތުގެ އުސޫލު” އާއި އެއްގޮތަށް، ފިޔަވަހިތަކަކަށް ބަހާލައިގެން، ކޮންމެ ފިޔަވައްސެއްގައި ކަނޑައެޅޭ ވަކި ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކަމަށެވެ. މި އުސޫލު މިހާރުވަނީ ގެޒެޓްކުރެވިފައެވެ.

"ޒަކާތު ނަފާ" މި ޕްރޮގްރާމްގައި ސޮއިކުރުމަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނެންޓް ސެކްރެޓަރީ އަޙްމަދު އަދީލްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޕާމަނެންޓް ސެކްރެޓަރީ ޔޫސުފް ރިޒާއާއި އެގްރޯނޭޝަނަލްގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު އަޙްމަދުފުޅު އަދި ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް އޮޕްރޭޝަންސް ޢަލީ އާނިފްއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރ ޝާފިޢު ޢަލީ އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްއުސްތާޛް ފައްޔާޒު އިސްމާޢީލްއާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ކޮންސަލްޓެންޓް ފޮރ ޑެލިވަރިންގ ޓްރޭޑް އެންޑް އިންވެސްޓްމެންޓް ޠާސީން ޙިލްމީ  ވަނީ ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މި ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭ މުހިންމު ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ދެއްވާފައެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެހީ ދޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނީ، “ޒަކާތު ނަފާ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާނެގޮތުގެ އުސޫލު” ގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ އެއްގޮތަށެވެ. އެއީ؛

  • ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަޤީރުންގެ ތެރެއިން، ރަށްރަށުގައި ހުރި ފަޤީރުންގެ ގޭބިސީގެ ނިސްބަތުން ރަށްތައް ކެޓަގަރައިޒްކުރުން؛
  • ކެޓަގަރައިޒްކޮށްގެން ކަނޑައެޅޭ ރަށްރަށުގެ ފަޤީރުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް ދިނުން؛
  • އެހީ ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޤާބިލުފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދިނުން މިއެވެ.

ވަކިވަކި ދާއިރާތަކަށް ބައިވެރިން ހޮވުމުގައި ބަލާނީ އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައި ހިމެނިފައިވާ ޝަރުޠުތަކަށެވެ.

އެހީގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ، އުސޫލުގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާތަކުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ތަމްރީނެވެ.  އެހީ ދިނުމަށްފަހު، އުސޫލާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، މޮނިޓަރިންގ ޕީރިއަޑެއް ކަނޑައަޅާ އެ ފަރާތުގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރެވެމުންދާނެއެވެ.

އެހީ ދެވޭ ދާއިރާތައް:

  • ގެދޮރުން ނަފާ
  • ޕޯލްޓަރީ ފާރމިންގ
  • ހައިޑްރޯޕޯނިކް ދަނޑުވެރިކަން
  • ފަރުމަސްވެރިކަން
  • ފެހުން
  • ޓްރެއިނިންގ / އޮންދަ ޖޮބް ޓްރެއިންނިންގ/ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް

ޒަކާތު ނަފާ ޕްރޮގްރާމަކީ، ޒަކާތުގެ ބެހެނިވެރިންގެ ތެރެއިން ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ބައިން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *