logo minivan

English

ހުކުރު, 19 އޭޕްރިލް 2024
އެޗްޑީސީގެ ހެޑް އޮފީސް/ ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ

ހުޅުމާލޭގައި ހެދިކާ ވިއްކާ ތަންތަން ކުއްޔަށް ދޭން އިއުލާނުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ހެދިކާ ވިއްކާ ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފާނެ ފަރާތްތައް ހޯދަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

އެޗްޑީސީން ކުރި އިއުލާނުގައިވާ ގޮތުން، ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ގައި ހެދިކާ ވިއްކަން ހަދާފައިވާ ހަތަރު "އާރބަން ޝެކް" ކުއްޔަށް ހިފަން ހުށަހެޅޭނީ ހުޅުމާލޭގެ ރަށްވެހިންނާއި ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމަށެވެ.

އާރބަން ޝެކް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނީ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއަދަތަކަށެވެ.  އެ ތަންތަން ކުއްޔަަށް ހިފާ ފަރާތްތަކުން މަހު ކުލީގެ ގޮތުގައި 1500 ރުފިޔާ އަދި ލީސް ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި 1500 ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އެޗްޑީސީގެ އިއުލާނުގައި ބުންޏެވެ.

އާބަން ޝެކް ކުއްޔަށް ލިބޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ކުއްޔަށް ނެގުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ އާބަން ޝެކްތައް ލިބޭ ފަރާތްތަކުން  އެޗްޑީސީއާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ހިދުމަތް ދޭން ނުފެށިއްޖެނަމަ އެ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރާނެ ކަމަށް ވެސް އެޗްޑީސީން ބުންޏެވެ.

އާބަން ޝެކްތަކުގެ އިތުރުން އާބަން ކިއޮސްކް ވެސް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ވެސް އެޗްޑީސީން ވަނީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ. އެއީ ހުޅުމާލޭގެ ނެއިބާހުޑް ހައެއްގައި ލުއިކާނާ އަދި ބުއިންތައް ވިއްކަން ހަދާފައިވާ ހަތަރު އާބަން ކިއޮސްކެވެ.

އާބަން ކިއޮސްކް ތަކަށް ފެނާއި ކަރަންޓާއި ފެން ވެސް ބޭނުންކުރެވެން ހުންނާނެ ކަަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެފަދަ ހިދުމަތްތައް ގުޅުމާއި އެ ހިދުމަތްތަކަށް އަގު ދެއްކުމަކީ ކިއޯސްކް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާުތުގެ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އެޗްޑީސީން  ބުންޏެވެ.

 

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *