logo minivan

English

ބުދަ, 24 އޭޕްރިލް 2024

ފަސް ފުލުހަކު ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް ކުރި ހުކުމް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރަނީ

ޕޮލިސް ބޯޑުގެ ލަފަޔަކަށް، ފުލުހުންގެ ފަސް އޮފިސަރަކު ވަކިކުރަން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ކުރި ހުކުމް ދައުލަތުން މިއަދު ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރަން އެޓާޖީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނިންމައިފި އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ފާސްކޮށް އަމަލުކުރަން ފެށި ފުލުހުންގެ އާ ގާނޫނުގެ ދަށުން، ޕޮލިސް ބޯޑުގެ ލަފަޔާ އެކު ވަކިކުރީ ހަތް އޮފިސަރެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފަސް އޮފިސަރަކު އެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމް ކުރީ ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން އެގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ ފުލުުހުންގެ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށެވެ.

ވަކިކުރަން ނިންމުމުން ފުލުހުންގެ އިދާރާއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީ މިދިޔަ އަހަރު ވަކިކުރި ހަތް އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން ފަސް އޮފިސަރެކެވެ. އެއީ އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު މުހައްމަދާއި އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ޖަމްޝީދާއި ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އަބްދުﷲ ޝަރީފާއި ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް މުހައްމަދު ދާއޫދާއި ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އިސްމާއިލް ޝަމީމެވެ.

އެ މައްސަަލަ ބެލުމަށް ފަހު ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ކުރި ހުކުމުގައި އޮތީ ފުލުހުންގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޕޮލިސް ބޯޑުގެ ނިންމުމަކުން އިސް އޮފިސަރަކު ވަކި ކުރެވޭނީ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލާގެ ބާވަތާއި ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ގަރީނާތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށް ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވާއިރު، އެ ފަސް އޮފިސަރުންނަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް ޕޮލިސް ބޯޑުން އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވާކަން އެނގެން ނެތް ކަމަށެވެ.

އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނީ އެ އޮފިސަރުން ވަކިކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ކުރި ހުކުމް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރަން ނިންމީ އެ ހުކުމުގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ގާނޫނު މާނަކޮށްފައި ވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށް  ނުފެންނާތީ ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *