logo minivan

English

ހޮނިހިރު, 20 އޭޕްރިލް 2024
ޕީޕީއެމްޕީއެންސީން ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ.. ފޮޓޯ:ޕީޕީއެމް

ރިލުވާން ގެއްލުވައިލި މައްސަލަ އަލުން ބެލުމުން ޔާމީނުގެ ނުރުހުން!

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލުވާން އަބްދުﷲ ގެއްލުވައިލި މައްސަލަ މިހާރުގެ ސަރުކާރުން އަލުން ތަހުގީގު ކުރުމުން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު އަބްދުލް ގައްޔޫމު އެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

"ފެލާލައިފި" މި ނަމުގައި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ރޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޔާމީނު ވިދާޅުވީ ރިލުވާން މައްސަލައަކީ ކުރިން ބަލައި ނިމިފައި އޮތް މައްސަލަައެއް ކަމަށެވެ. ރިލުވާނު ގެއްލުވައިލި މައްސަލަ ހިމެނޭ ގޮތުން މަރުގެ އެހެން މައްސަލަތައް ވެސް ހުރީ ބަލާފައި ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ. އެ މައްސަލަތައް އަލުން ބެލުމާ ގުޅުވައި ޔާމީނު ރޭ ފުލުހުންނަށް ވަރަށް ހުތުރުކޮށް މުހާތަބު ކުރެއްވި އެވެ.

"އެހެރީ ބަލާފައި ހުރި މައްސަލަތަކެކޭ. ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި އިސްކޮށް ތިބީ ގަމާރުންތަކެއްތަ؟ ބީތާއިން ތަކެއްތަ؟ މިއީ ބަލައި ނިންމާފައި ހުރި މައްސަލައޭ،" ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ،

މަރުގެ މައްސަލަތައް ބަލަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައި ޔާމީނު ވިދާޅުވީ މިހާރުގެ ސަރުކާރު "ވެރިކަމަށް އަންނަން ވެސް ނެގީ މަރުގެ ކާޑު ކަމަށާއި ވެރިކަން ނިމޭ އިރު ވެސް ނަގަނީ މަރުގެ ކާޑު" ކަަމަށެވެ. ރިލުވާނު މަރައިލި މީހުން މިސަރުކާރުގައި ތިބި މީހުންނަށް ވެސް އެނގޭނެ ކަމަށާއި ފުލުހުންނަށް ވެސް އެނގޭނެ ކަަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރިލުވާނު ކާރަކަށް އަރުވައިގެން ދުއްވީ ކޮން ބައެއްކަން ތަހުގީގުން އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި އެމީހުން ތިބީ ވީއްލިފައި ކަމަށް ވެސް ޔާމީނު ވިދާޅުވި އެވެ./

ނޫސްވެރިޔާ ރިލުވާނު ގެއްލުވައިލި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގާ ގުޅުގައި އެމަނިކުފާނު މިހާ ކޯފާވެގެން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފައި މިވަނީ އެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވުނު ބައެއް މީހުންނާ އެމަނިކުފާނާ ގުުޅުން އޮތް ކަަމަށް މަރުކޮމިޝަނުގެ ތަހުގީގުގައި ބުނެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *