logo minivan

English

އާދިއްތަ, 23 ޖޫން 2024

ކޮޅުފުށީގައި އެއްފަހަރާ އެންމެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައްހިންގީ މިިސަރުކާރުން: ކައުންސިލް

މ. ކޮޅުފުށީގައި އެއްފަހަރާ އެންމެ ގިނަ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫތައް ހިންގާފައިވަނީ މިސަރުކާރުން ކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލް އިން ބުނެފިއެވެ.

ގައުމީ އެބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކޮޅުފުއްޓަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެރަށު ކައުންސިލް އާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލަރުން ވިދާޅުވީ އެެރަށުގައި އެއްފަހަރާ އެންމެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަމުން އަންނަނީ މިސަރުކާރުން ކަމަށް ވާތީ ރައީސަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެރަށަށް ބޭނުންވާ ތަރައްގީގެ އިތުރު ކަންކަން ކައުންސިލަރުން ރައީސަށް ދެންނެވި އެވެ. އެ ރަށުގެ މަގުތައް ހެދުމާއި، ބޯޅަދަނޑު ޒަމާނީފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރުމާއި، އަތޮޅު ވެރިކަން ކުރާރަށް މުއްޔަށް ފަޅުތެރެއިން ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާކަމަށް ކައުންސިލަރުން ރައީސަށް ދެންނެވި އެވެ.

އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށަށް އެމަނިކުފާނު ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި، ކައުންސިލްތަކާއި، އ.ތ.މ ކޮމީޓީތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ބޭނުންފުޅަކީ ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީގައި އެރަށެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރެއްވުން ކަމަށެވެ.  ސަރުކާރުން މިހާރު ކޮޅުފުށީގައި ހިންގަމުން ގެންދާ ތަރައްގީގެ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ކައުންސިލަރުންނަށް ރައީސް ދެއްވި އެވެ. ކޮޅުފުށީގައި ސަރުކާރުން އަޅަމުން އަންނަ 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ނިންމަން މަސައްކަތް ކުރައްވާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.  އަންނަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާއިގެން ކޮޅުފުށީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫއުތަކުގެ މައުލޫމާތު ވެސް ކައުންސިލަރުންނަށް ރައީސް ދެއްވި އެވެ.

.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *