logo minivan

English

ހޮނިހިރު, 20 އޭޕްރިލް 2024
Nasheed
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގދ. މަޑަވެލީގައި މިއަދު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ. އެމަނިކުފާނުވިދާޅުވީ ވަޒީރުންނާ މެދު ޝަކުވާއެއް ނެތްކަމަށް

ރައީސް ސޯލިހަށް ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުނުކުރެއްވިއްޖެ ނަމަ ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް އެމަނިކުފާނާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ނަޝީދު ވާހަކަ ދައްކަވައިފި

މިމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ރައީސް ސޯލިހަށް ކާމިޔާބުނުކުރެއްވިއްޖެ ނަމަ ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް އެމަނިކުފާނާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ރައީސް ނަޝީދު ވާހަކަ ދައްކަވައިފިއެވެ.

މިހާރު ރަށްރަށަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކެމްޕެއިން ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އެމަނިކުފާނަށް ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

"ޖަނަވަރީ 29ގައި މަޝްރަހް ބަދަލުވާނެ. ހަމަ އެކަށް ބަދަލުވާނެ. އޭރަށް ނޮވެމްބަރާ ހަމައަށް އަންނަންދެން މިހާރު ރައީސް ސޯލިހާއެކު ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާނެ. ޖަނަވަރީ އޮނަތިރީހުގައި އަޅުގަނޑު ހަވާލުވާނެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓާ. އެހެންވީމަ ނޮވެމްބަރާ ޖެހެންދެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންނަވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގަ. އެހެން ނަމަވެސް ޓިކެޓް އޮންނާނީކީއެއް އެތާކުނޫން. އަޅުގަނޑު އޭރުވެސް ދެންނެވިން ކިތަންމެ ފަހަރަކު މިހާ އަވަހަށް މިކަން ކޮށްފިއްޔާ މިހެންނޭ މިކަންވާނީ. އަޅުގަނޑުވެސް ނުދެކެން ސިޔާސީ ބާރުވެރިކަން ނެތި ރައީސް ކަމުގައި އިންނެވުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫން. މި ޕަރައިމަރީ އަޅުގަނޑު ކާމިޔާބުކުރީމާ ހުރިހާ ސިޔާސީ ބާރުވެރިކަމެއް އެ ދިޔައީ." ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ،

ރައީސް ނަޝީދު އެ އިޝާރާތް ކުރެއްވީ ރައީސް ސޯލިހަށް ޓިކެޓް ނުލިބި އެމަނިކުފާނަށް ޓިކެޓް ލިބިއްޖެނަމަ އެމަނިފާނު ވިދާޅުވާ ގޮތަކަށް ވެެރިކަން ހިންގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކަމަށެވެ. މީގެތެެރޭގައި ކެބިނެޓަށް ބަދަލުތައް ގެނައުމާއި ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް ބަދަލުގެނައުން ހިމެނެއެވެ.

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް

  1. ކަލޯމޮޔަވީތަ ކަލޯމަ އުމޫނަށް ސާބަސް30އަހަރު ކަލޯއަށް އެންމެ03އަހަރުހާ ދަހާވާ މީރު ރަހައެކޯ ވެރިކަމުގަލަނީ

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *