logo minivan

English

ހޯމަ, 15 އޭޕްރިލް 2024

ލ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއް ގުޅައިލުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލުކޮށްފި

ލ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއް ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅައިލުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލުކޮށްފިއެެވެ.

ލ. ހިތަދޫ، ލ. މެންދޫ އަދި ލ. ކުނަހަންދޫ ގުޅައިލުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލު ކުރީ 81.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގަކަށް،  500 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށެވެ.

އެ މަސައްކަތްތަކުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ އެކަމަށް ޓަކައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގަ އެވެ. އެ އެއްބަސްވުުމުގައި އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމް އެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެމިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރް ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫގެވެ.

ލ.ހިތަދޫ، މެންދޫ އަދި ކުނަހަންދޫ

އެ ތިން ރަށަކީ ވެސް އެެއް ފަޅެއްގައި ވަރަށް ކައިރި ކައިރީގައި އޮތް ތިން ރަށެވެ.

ލ. އިސްދޫ-ކަލައިދޫއާ އެއް ފަޅެއްގައި އޮންނަ އެއަތޮޅު ދަނބިދޫ، ކަލައިދުއާ ގުޅައިލުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރި އެވެ. އެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލު ކުރީ 156 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގަށް 550 ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށެވެ. ދަނބިދޫ ކަލައިދުއާ ގުޅައިލުމަކީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *