logo minivan

English

ހޯމަ, 15 އޭޕްރިލް 2024

މާފުށި ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

މާފުށި ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝެނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގައި ބޭއްވި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިޔާތުގައި އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމް އެވެ. އަދި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެމިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރް ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫގެވެ.

ކ. މާފުށި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލު ކުރީ 82.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގަކަށް،  600 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށެވެ.

މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން، 63,711 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ އައު ހާބަރ ބޭސިން ފުންކުރުމާއި، 4,414 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ނެރު ފުންކުރުމާއި، 28,836 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ކުރިން ފުންކޮށްފައިވާ ފަޅު އަލުން ފުންކުރުމާއި، 31 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ބޭރުތޮށި ލުމާއި، 700 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ޖިއޯބޭގް ރިވެޓްމަންޓެއް ޖެހުން ހިމެނެއެވެ. އަދި 680 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ހިލަ ރިވެޓްމެންޓެއް ޖެހުމާއި، 374 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި، ކޮންކްރީޓް ބްރިޖެއް ހެދުންވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި ކޮންކްރީޓް ޖެޓީއެއް ހެދުމާއި، 1,869 އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި  ބަނދަރު ބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މި ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ކުރިން ހަދާފައި ހުރި ބަނދަރުތަކުގެ ކަނޑުތޮށްޓާއި އެއްގަމު ތޮށި ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން މަރާމާތުކުރަން ޖެހިފައި ވާއިރު އަނެއްބައި ރަށްރަށުގެ ބަނދަރުގެ ޖާގަ ކުޑަވެ، އެރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް ދަތިވާތީ ބޮޑުކުރަން ވަނީ ޖެހިފަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު ކުރިން ހަދައި ނިމިފައި ވާއިރު މިހާރު ގިނައިން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތަކީ އެ ބަނދަރުތައް މަރާމާތުކުރުން ނުވަތަ ޖާގަ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *