logo minivan

English

ހޯމަ, 17 ޖޫން 2024

ނަޝީދު ވިދާޅުވަނީ ގަން އެއާޕޯޓަށް އިނގިރޭސީންގެ ޝައުގު ބޮޑުކަމަށް!

ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓާއި އައްޑުއަށް އިނގިރޭސީންގެ ޝައުގުވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑުކަމަށް ވިދާޅުވެ، ގަން އެއާޕޯޓް ހިންގަން އިނގިރޭސި ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރައްވާ ކެމްޕޭނުގައި އައްޑޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އިނގިރޭސި ވިޔަފާރިވެރިންނާއި އެގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުން ވެސް ގަމުގެ ވާހަކައާއި އައްޑޫގެ ވާހަކަ އެމަނިކުފާނާ ބައްދަލުވުމުން އައްސަވާ ކަމަށެވެ. އިނގިރޭސި ވަޒީރަކު ދިމާވިޔަސް، އަދި ރާއްޖެ އިނގޭ ކޮންމެ ބޭފުޅު ވެސް އެވާހަކަ އައްސަވާ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އިނގިރޭސި އެތައް ކުންފުންޏެއް އަބަދުވެސް ޝައުގުވެރިކަން ހުރޭ ގަން އެއާޕޯޓް، ކޮމާޝަލް އެއާޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް،" ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިނގިރޭސި ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ގަން އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމަކީ ދަތިކަމަކަށް ނުވާނެ ކަމަށާއި ޓެންޑަރަށް ހަމަ ހުޅުވައިލުމާއި އެކު އެ މަސައްކަތް ހިނގައިގަންނާނެ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެއާޕޯޓުގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސަ ސަރުކާރަށް އޮންނަ އޮތުން، ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގެންފި ނަމަ ބަދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް ނަޝީދު ރޭ ވިދާޅުވި އެވެ، އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ހިއްސާގެ އެއްބައި އައްޑޫ ސިޓީކައުންސިލަށް ބަދަލުކޮށް އަނެއްބައި އާއްމުންނަށް ވިއްކަވާނެ ކަމަށެވެ. ގަން އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރަން އޮތް އެންމެ ފަސޭހަ މަގަކީ އެއީ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި އޮތް ހިއްސާގެ ބައެއް ސިޓީކައުންސިލަށް ފުރޮޅައިލުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި މި އެއާޕޯޓް ހަދައި، ކުރިއަށް ގެންދަން އޮތް އެންމެ ފަސޭހަ މަގު،" ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އާގުބޯޓުފަހަރަށް ޑްރައިޑޮކްގެ ހިދުމަތް ވެސް ދެވޭ ފެންވަރަށް އައްޑޫގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އޭރުން އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ދެކުނުގައި އޮންނަ ، ވިޔަފާރީގެ ބޮޑު މަރުކަޒަަކަށް ނުވެވޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް އެކަމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ. އެ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަންވީ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިވެރިންނާ ގުޅިގެން ކަމަށާއި އެމްޑީޕީގެ ވިސްނުމަކީ އަބަދުސް އެއީ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރެއް އޮވެ، އެޕާޓީގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރާ ނަމަ އެއީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ވާނެ ކަމަށް ވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *