logo minivan

English

ހުކުރު, 19 އޭޕްރިލް 2024

ދަރަވަންދޫ އަދި ދުވާފަރުގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ބ. ދަރަވަންދޫ އަދި ރ. ދުވާފަރުގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން މިއަދު މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)  ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ވަކިވަކިން ބޭއްވި ދެ ރަސްމިޔާތެއްގައި އެ ދެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުުމުގައި އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން  ސޮއި ކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓާރ އާދަމް އާޒިމް އެވެ. އަދި ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެމިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓާރް ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫގެވެ.

ބ. ދަރަވަންދޫ ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލުކުރީ 59.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގަށް 365 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށެވެ. އަދި ރ. ދުވާފަރު ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮފައިވަނީ 11.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގަށް 180 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ކުރިން ހަދާފައި ހުރި ބަނދަރުތަކުގެ ކަނޑުތޮށްޓާއި އެއްގަމު ތޮށި ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން މަރާމާތުކުރަން ޖެހިފައި ވާއިރު އަނެއްބައި ރަށްރަށުގެ ބަނދަރުގެ ޖާގަ ކުޑަވެ، އެރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް ދަތިވާތީ ބޮޑުކުރަން ވަނީ ޖެހިފަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު ކުރިން ހަދައި ނިމިފައި ވާއިރު މިހާރު ގިނައިން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތަކީ އެ ބަނދަރުތައް މަރާމާތުކުރުން ނުވަތަ ޖާގަ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *