logo minivan

English

އާދިއްތަ, 16 ޖޫން 2024

ގއ. ކޫއްޑޫއާއި ވިލިނގިލި ގުޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ގއ. ކޫއްޑޫ އާއި އެއަތޮޅުގެ ވިލިގިލި ގުޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝެނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގައި ބޭއްވި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމް އެވެ. އަދި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެމިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރް ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫގެވެ.

ގއ. ކޫއްޑޫ އާއި ވިލިގިނލީ ގުޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލު ކުރީ 21.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގަކަށް، 180 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށެވެ.

މިފްކޯގެ މަސް ފެކްޓްރީ ހުންނަ ކޫއްޑޫއާއި ވިލިގިއްޔަކީ ވަރަށް ކައިރީ ގައި އޮންނަ ދެރަށެވެ. އެ ދެރަށް ގުޅައިލުމަކީީ ބޮޑު އާބާދީއެއް އޮންނަ ވިލިގިލީ ރައްޔިތުން އަބަދު ވެސް އެދެމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. ކޫއްޑޫ ގައި އެއާރޕޯޓް އެޅި އިރުވެސް އެދެރަށް ގުޅުވާލުމުގެ ވާހަކަ ވަނީ ދެކެވިފައެވެ. މި ދެރަށް ގުޅުވައިލުމަކީ 2018 ވަނަ އަހަރު ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ.

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *