logo minivan

English

އާދިއްތަ, 23 ޖޫން 2024

ހަމަލާތައް ގިނަވެފައި ވަނިކޮށް ޔަހޫދީ ވަޒަންވެރިންނަށް ފަސޭހައިން ހަތިޔާރު ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި

އިސްރާއީލުން، ހިފާފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތައް އިތުރުވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި އިޒްރޭލުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަތިޔާރު ލިބުމުގައި ލުއި ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ނިންމަވައިފިއެވެ.

ނަތަންޔާހޫ އެކަން އިއުލާނު ކުރެއްވީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ސަލާމަތީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ފަހުއެވެ. ހުކުރު ދުވަހު، އިރުމަތީ ގުދުސްގައި ހުންނަ ޔަހޫދިންގެ ފައްޅިއަކަށް ފަލަސްތީނުގެ ހަނގުރާމަވެރިން ދިން ހަމަލާއެއްގައި ހަތް މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ބަޑީގެ ހަމަލާތައްދީފައި ވަނީ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ޖެނިން ސިޓީގައި އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ނުވަ މީހަކު މަރާލުމާއި ގުޅިގެން ބަދަލުހިފުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އިޒްރޭލު ސިފައިން ވަނީ މިމަހު އެކަނިވެސް ފަލަސްތީނުގެ 32 މީހަކު މަރާލާފައެވެ.

ނަތަންޔާހޫ ވަނީ އިސްރާއީލުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން އަވަސްކޮށް، "ގާނޫނާ ހިލާފަށް ހަތިޔާރު" ނެގުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

އަދި އަދި ހަމަލާދިން ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހުންގެ ގެތައް ވެސް ވަގުތުން ބަންދުކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަލާދިން މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ދޭ އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ އިނާޔަތްތައް ވެސް ކަނޑާލާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރުގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ހަދާފައިވާ އާބާދީތައް "ހަރުދަނާކުރުމަށް" އާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ވައުދުވި ނަމަވެސް އެކަމުގެ ތަފްސީލެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

އިޒްރޭލުގެ މަސްރަހު ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ނަތަންޔާހޫގެ ކެބިނެޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރެޝަރު އެމަނިކުފާނަށް އޮތް ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ މިނިސްޓަރު އިޓަމާރު ބެން-ގްވީރު ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *