logo minivan

English

ހުކުރު, 19 އޭޕްރިލް 2024

ހުރަވީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން، "އިވެކުއޭޝަން ޑްރިލް" އަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ހުރަވީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން، "އިވެކުއޭޝަން ޑްރިލް" އަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން ޖަނަވަރީ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހުރަވީ ސްކޫލުގައި ހިންގި އެ ސެޝަންގައި އެ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 9,8,7 އަދި 10 ގައި ތަޢުލީމު ހާސިލު ކުރަމުންދާ 735 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވިއެވެ.

އެ ސެޝަންގައި މުދައްރިބުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވީ އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްގެ ސިފައިންނެވެ.

އެ ސެޝަންގައި ކިޔަވައިދިން ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި އަލިފާން ރޯވާން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކާއި، އަލިފާން ފެތުރޭ ގޮތާއި، އަލިފާނުގެ ބައިތަކާއި، އަލިފާން ނިއްވާނެ ގޮތުގެ އަސާސީ މަޢުލޫމާތާއި، ފަޔަރ އެކްސްޓިންގުއިޝަރ އަދި ފަޔަރ ބްލޭންކެޓާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ. އަދި، އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ އިވެކުއޭޓް ކުރުމުގައި އަމަލުކުރާގޮތާއި، ދަރިވަރުން ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކާމާއެކު އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އަމަލުކުރަން ޖެހޭގޮތް ވެސް ވަނީ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔައިދީފައެވެ.

 

 

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *