logo minivan

English

ބުދަ, 24 އޭޕްރިލް 2024
ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝަހްބާޒް ޝަރީފް

އައިއެމްއެފްގެ ބެއިލްއައުޓް ޝަރުތުތަކަށް އެއްބަސް ވުން ނޫން ގޮތެއް ޕާކިސްތާނަކަށް ނެތް

އައިއެމްއެފްގެ ބެއިލްއައުޓް ޝަރުތުތަކަށް އެއްބަސްވުން ނޫން ގޮތެއް ސަރުކާރަށް ނެތް ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝަހްބާޒް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަހެއްހާ ދުވަސް ވަންދެން ހުއްޓިފައި އޮތް މާލީ އެހީ އަލުން އިއާދަކުރުމަށް އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި މަޝްވަރާތަކަށް އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) ގެ ވަފުދެއް ޕާކިސްތާނަށް ވަޑައިގަތެވެ.

އަންނަ އޮކްޓޫބަރު މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް އައިއެމްއެފްގެ ޑިމާންޑްތަކަށް ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ހަދަމުން ދަނީ ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމާއި ސަބްސިޑަރީ ކަނޑާލުމާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ.

"އަޅުގަނޑު ތަފްސީލަށް ނުދާނަން، ހަމައެކަނި ބުނާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިގްތިސާދީ ގޮންޖެހުމަކީ ހީވެސް ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ޗެލެންޖެއް. އައިއެމްއެފްއާ އެއްބަސްވާން ޖެހޭ ޝަރުތުތަކަކީ ހީވެސް ނުކުރާ ފަދަ ޝަރުތުތަކެއް އެކަމަކު ޝަރުތުތަކާ އެއްބަސްވާން ޖެހޭނެ،" ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ އިގްތިސާދު އޮތީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއްގައެވެ. ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސް ކްރައިސިސްގެ ސަބަބުން، ބޭރުގެ ދަރަނީގެ މަތީ މިންވަރެއް މެނޭޖްކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، ގައުމު އޮތީ ސަލާމަތީ އަދި ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރޭގައެވެ.

ބޭރު ފައިސާގެ ރިޒާވް 3.1 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ދަށަށް ދާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިއުލާންކޮށްފައިވާއިރު، މިއީ ތިން ހަފުތާއަށް ވުރެ ކުޑަ އިމްޕޯޓަށް ފުދޭނެ އަދަދެއް ކަމަށް އެނަލިސްޓުން ބުނެއެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *