logo minivan

English

އަންގާރަ, 23 ޖުލައި 2024

އަހަރެންގެ ފޮޓޯތައްވެސް ފުލުހުން ލީކުކުރި: ހުނޭޝާ

މަޝްހޫރު ޓިކްޓޮކް ތަރި ހުނޭޝާ އާދަމް ނަސީރު ގެ ފޯނުގައި ހުރި އޭނާ ގެ ޒާތީ ފޮޓޯ ތަކެއްވެސް ފުލުހުން ލީކު ކުރި ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނެފައި ވަނީ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި އައިމިނަތު ރިޝްފާގެ ޒާތީ ފޮޓޯ ތަކެއް ފުލުހުން ލީކުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ރިޝްފާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކުރި ޕޯސްޓަކަށް ކުރި ކޮމެންޓެއްގައެވެ.

އެ ސްޓޭޓަސް ގައި ރިޝްފާ ބުނީ ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި ކޯޓުން އެގޮތަށް އަމުރުކުރުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ފޯނުގެ ޕާސްވޯޑް ފުލުހުންނަށް ދިން ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން އެ ފޯނުގައި ހުރި އޭނާގެ ޒާތީ ފޮޓޯތައް ފުލުހުން ލީކުކޮށްލި ކަމަށް މި ޕޯސްޓްގައި އޭނާ ބުންޏެވެ.  ރިޝްފާގެ މި ސްޓޭޓަސްއަށް އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ކޮމެންޓްކުރީ ހުނޭޝާއެވެ. ހުނޫގެ ކޮމެންޓްގައި ބުނެފައިވަނީ ފުލުހުން އޭނާގެ ފޯނު ވެސް ނެގުމަށް ހަމަ އެގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރިޝްފާގެ ތުހުމަތު ތަށް ދޮގުކޮށް ފުލުހުން ބުނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ހެކީގެ ގޮތުގައި ގެނެވޭ ތަކެތި ގެންގުޅުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރަނީ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއާ އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުން ބުނީ ފޮރެންސިކްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ހެއްކެއްގައި ހުންނަ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލީކު ނުވާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ.

ރިޝްފާއާ ހުނޭޝާ ހައްޔަރުކުރީ މަސްތުވާތެތެކި ބޭނުންކޮށް އޭގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ހެންވޭރު ގެއެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. އޭގެ ކުރިންވެސް މަސްތުވާތެކަތެކީގެ އެހެން މައްސަލައެއްގައި ހުނޭޝާ ބަންދުކުރިއެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށްވަނީ ކުށް ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންނަވަރުގެ ދައުވާތަކެއް ކޮށްފައެވެ.

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *