logo minivan

English

ހޯމަ, 15 އޭޕްރިލް 2024

ގަތަރުގައި އީދު ޗުއްޓީއަށް 10 ދުވަސް ލިބޭ

ފިތުރު އީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ގަތަރުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ދިހަ ދުވަހުގެ ދިގު ޗުއްޓީއެއް ހޭދަކުރަން ލިބެއެވެ.

"ދަ ގަލްފް" އިން ވަނީ މިއަދުން ފަށައިގެން މިމަހުގެ 29 އަށް ބައެއް މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މިނިސްޓްރީތަކާއި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި، އާންމު އިދާރާތަކާއި، މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފިތުރު އީދުގެ ބަންދު ދުވަސްތައް "ދަ ރޫލަރސް ކޯޓު" އިން ވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.
ހިޖުރައިން 1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ 28 ވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހާއި ހަމައަށް ޗުއްޓީވާނެ ކަމާއި، މިމަހުގެ 30 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު މުވައްޒަފުން އެނބުރި މަސައްކަތަށް ނިކުތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޮމާނުން ވަނީ ފިތުރު އީދު ފަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް، ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. އަދި ޔޫއޭއީން އިއުލާން ކުރި ގޮތުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ އާންމު އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އީދު ބަންދު ފެށޭ ދުވަހެވެ.

އެ ޗުއްޓީ ކުރިއަށްދާނީ ރޯދަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން (އޭޕްރީލް 20) ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން  ޝައްވާލްމަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް ސޯޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިއުލާން ކުރި ގޮތުގައި ފިތުރު އީދުގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފެށޭނީ ހުކުރު ދުވަހުގައި ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޕްރައިވެޓް އަދި ނޮން ޕްރޮފިޓް ސެކްޓަރުތަކަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަސައްކަތް ނިމުމުން ހަފްތާ ބަންދުގެ މައްޗަށް ހަތަރު ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަސައްކަތް އަލުން ފަށާނެ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ސްކޫލްތައް ހުޅުވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު މަސައްކަތުން ލިބޭ ޗުއްޓީގެ ފައިދާ ނަގައިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުވަތަ ރަށްރަށައް ދަތުރުތައް ކުރެއެވެ. އަދި މިއީ ގިނަ ހެދުން ގަތުމަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ފުރުސަތެކެވެ. ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސް އީދުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ވަނީ ކޯވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ބުރު އަރާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމުގެ ސަބަބުން ދަތުރުފަތުރާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ހުރަސްތައް މުޅި ދުނިޔޭގައި އަޅާފައި އޮތުމުން، ކުރިއަށް އޮތް ޗުއްޓީއަށް އިތުރު އުފަލާއި އިންތިޒާރެއް އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

 

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *