logo minivan

English

ހޮނިހިރު, 20 އޭޕްރިލް 2024

ބެލެނިވެރިކަން، ވިލިއަމް އާއި ކޭޓްގެ ވިސްނުމުން

އިނގިރޭސި ޝާހީ ޕްރިންސް ވިލިއަމް އާއި ޕްރިންސަސް ކޭޓް އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ޖޯޑެވެ. އަދި އެދެމީހުންނަކީ " ސުޕަރ ޕޭރެންޓުން" ކަމުގައި ގިނަބަޔަކު ދެކެއެވެ. ޝާހީ ވާޖިބުތައްއަދާ ކުރުމުގެ އިތުރުން މި ދެމީހުން 24 ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރަނީ ކުޑަކުޑަ ތިން ކުދިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށެވެ. އާންމުންގެ ލޯކުރިމަތީގައި ދަރިން ބޮޑުވަމުން އަންނައިރު، ވިލިއަމް އަށާއި ކޭޓް އަށް ބެލެނިވެރިކަމުގެ އުސޫލާ ބެހޭ ގޮތުން ގިނައިން ސުވާލު ކުރެ އެވެ. މިއީ އެކަމުގައި އެމީހުން ހާމަކޮށްފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތަކެވެ.

ނަފްސާނީ ސިއްހަތަކީ ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުންނަށް ވެސް ޚާއްޞަ ސިއްހަތެއް

ކުޑަކުދިންނާއެކު ނަފްސާނީ ސިއްހަތާ ބެހޭ މަޝްވަރާ ކުރަން ގިނަ ބެލެނިވެރިން ފަސްޖެހެ އެވެ. ކޮންމެއަކަސް އެއީ ވިސްނައިދޭން އުނދަގޫ ކޮމްޕްލެކްސް މައުޟޫއެކެވެ. ކޭޓަށް ވެސް އެގޮންޖެހުން ކުރިމަތިވެއެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރު ހަފިންގޓަން ޕޯސްޓުގައި ލިޔެފައި ވަނީ ކުޑައިރުއްސުރެ ކުދިންގެ އިހުސާސްތައް ހިއްސާކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ، ބޮޑުވަމުން އަންނައިރު އެކުވެރިންނަށް ސަޕޯޓް ކުރާ ރައްޓެހިންނަށް ވުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި ނާޒުކުކަން ލިބިގަތުމަށް ކަމުދާ ކަމަށެވެ. ކޭޓް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ޖަޒުބާތީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ލަދެއް ނެތެވެ.

"ސުޕަރ" މަންމަ

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި މައިންގެ ދައުރު ގިނަ ފަހަރަށް އާދައިގެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި، އޭނާގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ގިނަ ފަހަރަށް އަޅާނުލެވި ދަނީ ހަމައެކަނި ބެލެނިވެރިކަމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ބެސްޓް ބިގިނިންގްސް ފިލްމު ލޯންޗުކުރުމުގައި ދެއްކި ވާހަކައިގައި “އަހަރެމެން… (މައިންގެ) މަސައްކަތްތަކަށް ސަޕޯޓްކޮށް އަގުދިނުމަށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަންވީ” ކަމަށް ކޭޓް ބުންޏެއެވެ. ކޭޓް އިތުރަށް ބުނީ ދަރިންގެ ހެދިބޮޑުވުމުގެ މުހިންމު އަހަރުތަކުގައި ނިމުމެއް ނެތް ލޯތްބާއި އަޅާލުމާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ "ބޮޑު ޒިންމާއެއް" މަންމައިން ނަގަންޖެހޭކަމަށެވެ.

ބަދަލަކާއި ގޮންޖެހުން 

ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަތުރު ގްލޭމަރައިޒް ނުކުރުމަށް މި ދެމަފިރިން ސަމާލުކަން ދޭއިރު، ގިނަ ފަހަރަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ މެދު ހިތްވަރާއެކު ކުރިމަތިލައެވެ. ޓޯކް ވިއެޓްނާމަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިލިއަމް ހިއްސާކުރި ގޮތުގައި އެކަނިވެރި ފިރިހެނެއްގެ ގޮތުގައި ހުރުމުން ކުޑަކުދިންނާއެކު ބައްޕައަކަށް ވުމަކީ "ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްދޭ ކަމެއް" ކަމަށާއި އެއީ ކުރިމަތިވި އުނދަގޫތަކުގެ އިންސާފުވެރި ހިއްސާއެއް ކަމަށެވެ. ބެސްޓް ބިގިނިންގްސް އަށް ދިން ތަގުރީރުގައި ކޭޓް ބުނީ މައިންބަފައިން ވުމަކީ މުހިންމު ތަޖުރިބާއެއް ނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރު އެއީ ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށެވެ.

ޕްރެކްޓިސް މެކްސް ޕާފެކްޓް

ޝާހީ ދެމަފިރިންނަށް ވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އެކަން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ކުރިން މަދު ޓްރައިތަކެއް ކުރަން ޖެހެ އެވެ. ކޭޓް 'ހެޕީ މަމް، ހެޕީ ބެބީ' ޕޮޑްކާސްޓްގައި ހިއްސާކުރި ގޮތަށް، ޕްރިންސް ޖޯޖް ފުރަތަމަ އާންމުންނަށް 2013 ވަނަ އަހަރު ދެއްކުމުގެ ކުރިން އޭނާ އާއި ވިލިއަމް އަށް ޖެހުނީ ބުދެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގޮނޑިއެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ ޕްރެކްޓިސް ކުރާށެވެ. އެހާ ގިނަ ބައެކެވެ. އާހިރުގައި އޭނާ އެކަން ދަސްކުރީ ފިރިމީހާގެ މަސްއްކަތުން ކަމުގައި ކޭޓް ބުންޏެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް

  1. ތީގަ ކީކޭ ތި ކިޔަނީ ، ވާނުވާ އެބަ އެނގޭތަ ؟ ކޮޕީ ކުރިޔަސް ބޮޑުވަރު

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *