logo minivan

English

ބުދަ, 24 އޭޕްރިލް 2024

މިހާތަނަށް މަލޭގައި ކަރަންޓް އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރީ މިމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު: ސްޓެލްކޯ އެމްޑީ

މިހާތަނަށް މަލޭގައި ކަރަންންޓް އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރީ މިމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގައި ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހްމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މާލޭގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނައިން އެއް ދުވަހެއްގައި ކަރަންޓް ބޭނުންކުރީ މިމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގައި ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް 2 ހަފްތާގައި މިއަދަދު އިތުރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑު ކަމަށެވެ. މި ޓްވީޓްގައި ޝަރީފް ވަނީ ކަރަންޓް އިޤްތިސާދު ކުރުމަށް އިލްތުމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

މި ދުވަސްވަރަކީ ހޫނު ގަދަ ދުވަސްވަރަކަށް ވުމުން، ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކަރަންޓު ބޭނުން ކުރުމަށާއި، ކަރަންޓު އިގްތިސާދު ކުރުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ،.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ ހާއްސަކޮށް ފިނި ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ އޭސީ ފަދަ އާލާތްތަށް ބޭނުން ކުރުމުގައި އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށާއި، 25 ޑިގްރީއަށްވުރެ ދަށް ނުވާނެހެން ޓެމްޕަރޭޗަރ ބެހެއްޓުމަށާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް އާލާތްތައް ގަންނަ އިރު އިންވާޓާރ އަށް އިސްކަންދިނުމަށް އިލްތިމާސް ކުރާ ކަމަށެވެ.

މިދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ހޫނުމިން 40 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށް ވުރެ މައްޗައް އަރާފާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ. މެޓް އޮފީހުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ މި ދުވަސްވަރު އެންމެ ބޮޑަށް ހޫނުވާނީ މެންދުރު 2 ޖަހާ އެހާއިރު ކަމަށް ވާތީ، އެ ވަގުތު ބޭރަށް ނުކުތުމުގައި ސަމާލުވާން ޖެހޭނެކަމަށެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ އޭޕްރީލް މަހަކީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުޅި ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ހޫނު ގަދަ މަހަށްވާ އިރު، މި ދުވަސްވަރު ވައި މަޑުވުމާއި އޭގެ ސަބަބުން ވައިގެ ތެތްކަން މަތިކޮށް ހިފެހެއްޓިފައި ހުރުމުން ވައިގެ ހޫނު މިނަށް ވުރެ އިހްސާސް ކުރެވޭ ހޫނު މިން އެތައް ގުނައެއް މަތިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އިހުސާސް ކުރެވޭ ހޫނުމިން ހުރި މިންވަރަކީ :

ހަނިމާދޫ – 40.4 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް
ހުޅުލެ – 39.3 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް
ކައްދޫ – 40.4 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް
ކާޑެއްދޫ – 39.6 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް
ގަން – 39.8 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އެވެ.
ހޫނުގަދަ ވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ބައެއް ސިއްހީ މައްސަލަތަކަށް ސަމާލުވުމަށް ވެސް މެޓް އޮފީހުން އިލްތިމާސް ކުރެއެވެ.

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *