logo minivan

English

ހޯމަ, 15 އޭޕްރިލް 2024
ފޮޓޯ: މިހާރު

ކާޑު ގުދަންކުރާ ތަންތަން އޮގަސްޓުގެ ކުރިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހޭ

ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ގުދަންކުރާ ތަންތަން އަންނަ އޯގަސްޓް މަހުގެ ކުރިން ރަޖިސްޓްރީކުރަން ޖެހޭ ގޮތް ހަދައި ރަޖިސްތްރީކުރުމަށ އެދި ހުށަހަޅަން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

އެމްއެފްޑިއޭއިން މިއަދު ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނީ "ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކާބޯތަކެތި ގެންގުޅުމާއި އެ ތަކެތި އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް އުފުލުމާއި ގުދަންކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ މިންގަނޑު"ގެ ދަށުން ގުދަންތައް ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް އެ ފަދަ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އެމްއެފްޑީއޭގެ މި އިއުލާން އާންމުކޮށްފައި މިވަނީ މިފަހުން ބައެއް ފިހާރަތަކުން ވިއްކާ ގޮދަން ފުށުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް އާންމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *