logo minivan

English

ހުކުރު, 19 އޭޕްރިލް 2024

ދަނޑުވެރިންނަށް ރަނގަޅު އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖެއް ތަޢާރަފް ކުރެއްވުމަަށް މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ރަނގަޅު އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖެއް ތަޢާރަފް ކުރެއްވުމަަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، ކ. ކާށިދޫގެ ދަނޑުވެރިންނާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

ލޯނު ނަގައިގެން، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގައި ޤުދުރަތީ ހާދިސާތަކުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ފޫނުބެއްދޭކަން ދަނޑުވެރިން ފާހަގަކޮށް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއްގެ މުހިއްމުކަން ފާހަގަކޮށްފައި ވާއިރު، ކާށިދޫ ދަނޑުވެރިންނާއި އެކު ބޭއްވެވި މިބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ދަނޑުވެރިންނަށް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއް އޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށްވާތީ، ސަރުކާރުން އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށެވެ. މިގޮތުން، މިއަހަރުގެ ދަނޑުވެރިންގެ މައުރަޒުގައި އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްއިން ބައިވެރިވެފައިވާކަމާއި އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސާ އެކު ވާހަކަތައް ދެކެވެމުންދާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކާށިދޫގެ ބިމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިބައްދަލުވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ، ކާށިދޫގެ ގުދުރަތީ ބިން، ކާށިދޫ ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭއްވުން ކަމަށާއި، ރަށުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުން ފަތުރުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުން ކަމަށެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކާށިދޫ ދަނޑުވެރިންނާ އެކު ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވަނީ، ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހާއި ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކާށިދޫގެ ދަނޑުވެރިންނާއި ރައްޔިތުން ކުރެއްވި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަ ކުރައްވައި ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދަނޑުވެރިން ފާހަގަކުރި ދަތިކަންކަމުގެ ތެރޭގައި، ކާށިދޫގައި އުފައްދާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް، މާލެއަށް އުފުލުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއި، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކަށީގެންވާ ބިން ނުލިބޭކަން ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މާލޭގެ ލޯކަލް މާރުކޭޓަށް ތަކެތި ވިއްކުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއި، މާކެޓްގައި ހުރި އަގަށްވުރެ ކުޑައަގެއްގައި ތަކެތި ވިއްކަންޖެހޭކަމާއި، ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ސަބަބުން ކާށިދޫގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ނަފާ ނުލިބޭކަންވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި، ސަރުކާރުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ގުޅިގެން އުފެއްދި އެގްރޯނެޓް ކުންފުންޏަކީ ދަނޑުވެރިންނަށް ލިބިގެން ދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް ކަމުގައި ދަނޑުވެރިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި އެކުންފުންޏާއި އެކު ކުރިޔަށް ދިޔުމުގައި އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމުގައި ވެސް ދަނޑުވެރިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކާށިދޫގެ ދަނޑުވެރިންނާއި އެކު ބޭއްވެވި މިބައްދަކުރެއްވުމުގައި، ސަރުކާރުގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި، ކާށިދޫ ދަނޑުވެރިންގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަނޑުވެރިން ބައިވެރިވިއެވެ.

ކާށިދޫ ދަނޑުވެރިންނާއި އެކު ބޭއްވެވި މިބައްދަލުވުމުގެ ކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދުވަހާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން، ކ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ކުރިޔަށްދާ ދަނޑުވެރިންގެ މައުރަޒަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ. މި ޒިޔާރަތުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ، ސްޓޯލްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، އެތަންތަނުގައި ދައްކާލަން ބަހައްޓާފައި ހުރި ދިވެހި އުފެއްދުންތަކާއި، އަދި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތުތައް އޮޅުންފިލުއްވާފައެވެ.

މި މަހުގެ 15 އިން ފެށިގެން ކުރިޔަށްދާ މި މައުރަޒު މިއަދު ނިމޭއިރު، މި މައުރަޒުގައި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޖުމުލަ 19 ފަރާތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކާށިދޫގެ 8 ފަރާތެއްވެސް ހިމެނެއެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *