logo minivan

English

ހުކުރު, 19 އޭޕްރިލް 2024
ރާއްޖޭގެ ރީތި ފަޅެއް. ކްރޮސްސަބްސިޑީ އުސޫލުން ރަށް، ބިން އަދި ފަޅު ހަވާލުކުރާ ގަވައިދު ސަރުކާރުން އިއްޔެ ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައި. ފޮޓޯ:މުހައްމަދު ނަސީމު/މިނިވަން

ޖުމްލަ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކުރިން ރަށް ހަވާލުކުރާ ގޮތަށް ކްރޮސްސަބްސިޑީ ގަވައިދު ބަދަލުކޮށްފި

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ހަރަދުގައި ދައުލަތުގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ރިސޯޓް ހިންގާނެ ފަޅުރަށެއް ނުވަތަ ބިމެއް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން، އެ މަޝްރޫއަކަށް ބޭނުންވާ ޖުމްލަ ފައިސާ ދައުލަތަށް ދައްކަން ލާޒިމުކުރާ ގޮތަށް އެކަމާ ބެހޭ ގަވައިދުގައި އޮތް މާއްދާއަށް އިސްތިސްނާއެއް އިތުރުކޮށް ސަރުކާރުން އެ ގަވައިދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް ރަށް، ބިން ނުވަތަ ފަޅު ދޫކުރުމާ ބެހޭ ގަވައިދުގެ (6) ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ވާ ގޮތުން ، މަޝްރޫއަކާ ގުޅުވައި އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދޫކުރާ ރަށެއް، ބިމެއް  ނުވަތަ ފަޅެއް ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދައުލަތުން އެ ފަރާތަކާ އެކު ސޮއިކުރާނީ މަޝްރޫއަށް ބޭނުންވާ ޖުމްލަ ފަައިސާ ދައްކައި ނިމުމުންނެވެ. އެ މާއްދާގެ (ނ)ގެ (1) ގައިވާ ގޮތުން އެ ފައިސާ ދައްކަން ދޭނީ 60 ދުވަހުގެ މުހުލަތެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ މުހުލަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މުހުލަތު އިތުރުކޮށްދޭން އެދިއްޖެ ނަމަ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފަޔާ އެކު އެ މުހުލަތު އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު އެ މާއްދާގެ (ނ)ގެ  (2) ވަނަ ނަމްބަރުން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދީފައި އޮވެ އެވެ.

އެ ގަވައިދަށް ބަދަލު ގެނެސް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކުރި އިސްލާހުގައި އޮތީ ގަވައިދުގެ (6) ވަނަ މާއްދާ އަށް އަކުރެއް އިތުރުކޮށްފަ އެވެ. އެ ގޮތުން އިތުރުކުރި އެ މާއްދާގެ (ބ) އޮތީ މަޝްރޫއުގެ ޖުމްލަ ފައިސާ ދައުލަތަށް ދެއްކުމުގެ ކުރިން ވެސް ރަށް، ބިން ނުވަތަ ފަޅު ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވަކި ޝަރުތުތަކަކާ އެކު ސޮއިކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް ސޮއިކުރަން އެ އަކުރުގައި ހިމަނާފައި އޮތީ ހަތަރު ޝަރުތެކެވެ.

ޖުމްލަ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކުރިން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ޝަތުރުތައް

  1. ރަށް، ބިން ނުވަތަ ފަޅު ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން މަޝްރޫއަށް ހަރަދުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެއް މިލިޔަން ޑޮލަރު ދެއްކުން
  2. ހަރަދުކުރަން ކަނޑައަޅާ ޖުމްލަ ފައިސާ ދައްކައި ހަލާސްނުކޮށްފި ނަމަ ކުލީގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލުވާ ގޮތަށް އެއްބަސްވުމުގައި މާއްދާއެއް ހިމެނުން
  3. އެފަދަ ގޮތެއް މެދުވެރިވެގެން އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރާ ނަމަ ދައުލަތުން ބަދަލުދޭން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނުން
  4. އެއްބަސްވުން ބާތިިލުކުރާ އިރު ދައްކާފައިވާ އެއްވެސް ފައިސާއެއް އަނބުރާ ދޭން ނުޖެހޭ ގޮތަށް އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނުން

ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ރަށް، ބިން ނުވަތަ ފަޅު ހަވާލުކުރުމުގެ އެެއްބަސްވުމަށް މިފަދަ ބަދަލެއް ގެނެސްފައި މިވަނީ އެ މޮޑެލަށް ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ވަގުތެއްގަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *