logo minivan

English

ހޯމަ, 15 އޭޕްރިލް 2024

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި 48 ޓަނުގެ ކުނި!

މާލޭގެ މަގުތަކާއި އާއްމު ތަންތަނަށް ދުވާލަކު 48 ޓަނަށް ވުރެ ގިނަ ކުނި އަޅާކަން، މަގުތަކުން ކުނި ނަގަން މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުން ،ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުން އެނގިއްޖެ އެވެ.

މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ރޭ ދަންވަރު 12 އިން ފެށިގެން ހެންދުނު 6:00 އާ ހަމައަށް އެ ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުން ކުރި މަސައްކަތުން 48.15 ޓަނުގެ ކުނި މާލޭގެ މަގުތަކުން  ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މާލޭގެ މަގުތަކަށް ކުނި އަޅަމުން ދާތީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން ވެސް އަންނަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

މާލޭގައި އާނމުކޮށް ކުނިއަޅާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ތަންތަނުގެ ލިސްޓެއް ވެސް ސިޓީކައުންސިލުން މީގެ ކުރިން އާއްމުކުރި އެވެ. އެ ލިސްޓްގައި ޖުމްލަ 18 ތަނެއް ފާހަގަކޮށްފައި ވެ އެވެ.

މާލެ ސާފުކޮށް ބޭއްވުމުގެ ހަނގުރާމަ: އާއްމުކޮށް ކުނި އަޅާ ތަންތަނުގެ ލިސްޓެއް!

އާއްމުކޮށް ކުނި އަޅާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ތަންތަނުގެ ލިސްޓާ އެކު މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ މީޑިއާ ގްރޫޕަށް މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރިން ފޮނުއްވި މެސެޖްގައި އެދިވަޑައިގެންނެވީ އާއްމު ތަންތަނުގައި ކުނިބަހައްޓާތަން ފެނިއްޖެ ނަމަ ނަސޭހަތްދޭން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. ނަސޭހަތްދީގެން ވެސް ނުހުއްޓުވޭ ނަމަ ފޮޓޯއާ އެކު ސިޓީކައުންސިލަށް ނުވަތަ ސީދާ އޭނާއަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަކީ ވެސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އާއްމުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމެކެވެ.

މާލެއާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކާއި އާއްމު ތަންތަން ކުރިން ސާފުކުރަމުން އައީ، ސިޓީ ކައުންސިލާ އެކު އޮތް އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ވެމްކޯއިންނެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ޑިސެމްބަރު 26 ގައި ހަމަވި އިރު ސިޓީކައުންސިލުން ވަނީ އެ އެއްބަސްވުން އާ ނުކޮށްފަ އެވެ. އެހެންވެެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަން ޖެހިފައި ވަނީ ސިޓީކައުންސިލަށެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *