logo minivan

English

ހޮނިހިރު, 20 އޭޕްރިލް 2024
MDP
އެމްޑީޕީގެ އިންތިހާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީން މިއަދު ބޭއްވި މީޑިއާބްރީފިން ގައި އެ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އިބްރާހީމް ވަހީދު ވާހަކަދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ:މުހައްމަދު އާދަމް/މިނިވަން

ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަންނަ ވަރުގެ ކަމެއް ޕްރައިމަރީއަކު ނުހިނގާ : އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީން މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޕްރައިމަރީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅި ޝަކުވާތައް، ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީން ބެލި އިރު، އެ ޝަކުވާ ތަކުގެ ތެރޭގައި ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަންނަ ވަރުގެ ކަމެއް، ނެތް ކަމަށް އެޕާޓީގެ އިންތިހާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. 

އެމްޑީޕީގެ އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި،  އެޕާޓީގެ އިންތިހާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ތަރުޖަމާނު އަނަސް އަބްދުއް ސައްތާރު ވިދާޅުވީ ސީރިއަސް ހެން ހީވާ ފަދަ މައްސަލަތައް ބެލި އިރު ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަންނަ ފަދަ ކަމެއް ފާހަގަވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ޕްރައިމަރީގެ ސައްހަކަން ކަނޑުވައިލަން ބައެއް ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށާއި އިންތިހާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީން އެއަށް ޖާގަ ނުދޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން މި ފާހަގަކުރި ބައެއް، ސީރިއަސް ހެން ހީވާ ފަދަ މައްސަލަތައް ބެލި ބެލުުމުން، ރިޔާސީ ޕްރައިމެރީގެ ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަންނަ ފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނުވޭ،" އަނަސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އިންތިހާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕްރައިމަރީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އެހެންވެ އިއުލާނު ކުރި އެވެ. ޕްރައިމަރީ ބޭއްވި ދުވަހު، ވޯޓުގުނައި ނިިމިގެން އިއުލާނު ކުރި ވަގުތީ ނަތީޖާއާއި މިއަދު އިއުލާނުކުރި ދާއިމީ ނަތީޖާ ހަމަ އެއްގޮތެވެ.

އެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުން ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު އެކެއްގެ ގޮތުގައި ވާދަކުރެއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 15،641 ވޯޓެވެ. އެއީ ވޯޓުގެ 38 ޕަސެންޓެވެ. ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު ދޭއްގެ ގޮތުގައި ވާދަކުރެއްވި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 24،566 ވޯޓެވެ. އެއީ ވޯޓުގެ 61 ޕަސެންޓެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގެންދަވަނީ އެ ނަތީޖާއާ މެދު ސުވާލު އުފައްދަވަމުންނެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ ދެބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވޯޓުގެ ފަރަގު އެއަށް ވުރެ ކުޑަވާނެ ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *