logo minivan

English

އަންގާރަ, 23 ޖުލައި 2024
ޗައިނާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ތެރޭގައި ބަލިމީހުންތަކެއް ފަރުވާ ހޯދަން ޖަމާވެފައި ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް

ޗައިނާއިން "ޒީރޯ-ކޮވިޑް" ސިޔާސަތު އުވާލި ފަހުން 1.5 މިލިއަން މީހުން މަރުވި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގައި އަޅާފައިވާ އެންމެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޗައިނާގެ ޒީރޯ-ކޮވިޑް ސިޔާސަތު އުވާލި ފަހުން އެ ބަލީގައި މިލިޔަނަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބައިނަލް އަގުވާމީ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

ޗައިނާގެ "ޒީރޯ ކޮވިޑް" ސިޔާސަތު ދޫކޮށްލީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމާއެކު ކުއްލިއަކަށް  ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވިއެވެ. އެކަމަކު ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކޮވިޑްގައި މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 83،150އެވެ. ގިނަ ސައިންސްވެރިން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެ އަދަދަކީ ބޮޑުތަކުން "އަންޑަކައުންޓެޑް" އަދަދެކެވެ. އެއީ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި މަރުވާ މީހުން އެކަނި ހިމެނޭތީ އެވެ. ކޮވިޑްގެ ބަލީގައި ގޭގައި މަރުވާ މީހުން ނުހިމެނޭތީ އެވެ.

ނިއުޔޯކް ޓައިމްސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޗައިނާގެ ކޮވިޑް ރާޅުގައި އެއް މިލިއަނާއި 1.5 މިލިއަނާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް މީހުން މަރުވިއެވެ. ނިއުޔޯކް ޓައިމްސްގެ ލަފާ ހޯއްދެވި ހުރިހާ ސައިންސްވެރިން ވިދާޅުވަނީ އިތުބާރު ހުރި މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިނުވާިއރު އެ އަދަދަކީ ހަމައެކަނީ އަންދާޒާތަކެއް ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑްގެ ކުރީކޮޅު ލޮކްޑައުން ކުރުމުން ކޭސްތައް އެންމެ ކުޑަ މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް މަގުފަހިވިއެވެ. އެެެއާކު ހުޅަނގަށްވުރެ ވައިރަސް މެނޭޖްކުރުމުގައި އެ މީހުން މާ ރަނގަޅުކަން ދައްކުވައިދެވޭނެ ސަބަބެއް ޗައިނާއަށް ލިބުނެވެ. ނަމަވެސް އެ ގައުމުގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަވުމުން އެ ވާހަކަ ގަބޫލުކުރަން ދަތިވާ ކަމަކަށް ތަޖުރިބާކާރުން ލަފާކުރެއެވެ.

ރަސްމީ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މި ބަލިމަޑުކަމުގައި އާބާދީއަށް ބަލާއިރު މީހުން މަރުވާ ނިސްބަތް އެންމެ ދަށް ގައުމަކީ ޗައިނާއެވެ. ނަމަވެސް އަންދާޒާތަކުން ފެންނަނީ މުޅިން އެހެން ވާހަކައެކެވެ.

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *