logo minivan

English

ހޮނިހިރު, 20 އޭޕްރިލް 2024

ލޮލުރޯގާ އިތުރުވާތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ލޮލުރޯގާ ފެތުރޭ ވަރު އިތުރުވަމުން ދާތީ އެކަމަށް ސަމާލު ވުމަށް ހެލްތް ޕްރްޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން މިއަދު ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނީ ލޮލުރޯގާ ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވަމުން ދާ ކަމަށާއި އެ ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ދެނެގަނެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށެވެ. ލޮލުރޯގާއަކީ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ބެކްޓީރިއާ އަދި ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ރޯގާއެއް ކަމުށާއި އަދި އެ ބަލީގެ އަލާމާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހުން އައުމާއި، ލޮލުން ފެންއައުން، ލޯ ހިރުވުން އަދި ލޯ ރަތްވުން ހިމެނޭ ކަމަށް ވެސް އެ އެޖެންސީން ބުންޏެވެ.

އެ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ގިނަގިނައިން ސައިބޯނި ލައިގެން އަތްދޮވުމާއި، އާންމުކޮށް އަތްލާ ތަކެއްޗާއި ތަންތަން ސާފުކުރުން ހިމެނެ އެެވެ. ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޓިޝޫ ފަދަ ތަކެތި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ނައްތާލުން ހިމަކީ ވެސް ލޮލުރޯގާއިން ރައްކާތެރިވާން ކުރުން މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

ލޮލުރޯގާ ޖެހިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޖެހިއްޖެ ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭނަމަ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ޑޮކްޓަރަށް ނުވަތަ ސިއްހީ އެހީތެރިއަކަށް ދައްކައިގެން ފަރުވާ ހޯފުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސް ކުރެއެވެ.

ފާހަގަ

ގުޅުންހުރި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *